Τμήμα Πρασίνου
Προϊστάμενος/η Τμήματος Αποστόλη Αγγελική 2681362133 apostoli@arta.gr

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Αποστόλη Αγγελική Προϊστάμενος/η Τμήματος 2681362133 apostoli@arta.gr
Καπερώνη Δήμητρα 2681362239 kaperoni@arta.gr

Αρμοδιότητες

(Αρμοδιότητες σχεδιασμού και εποπτείας)

 1. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστημάτων και μέσων που είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της ικανοποιητικής συντήρησης των χώρων πρασίνου και των γηπέδων του Δήμου.
 2. Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών της συντήρησης των χώρων πρασίνου και των γηπέδων του Δήμου (τεχνικά μέσα, ταρτάν, εργαλεία, λιπάσματα, φάρμακα κλπ).
 3. Μεριμνά για την αποδοτική λειτουργία του Φυτωρίου του Δήμου και των χώρων αποθήκευσης εργαλείων, λιπασμάτων και λοιπών υλικών.
 4. Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου και των γηπέδων και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.
 5. Διαμορφώνει τα κατάλληλα προγράμματα για τη διενέργεια των εργασιών συντήρησης των χώρων πρασίνου και γηπέδων (φυτεύσεις, λίπανση, πότισμα, κλάδεμα κλπ).
 6. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την κατάλληλη συγκρότηση και στελέχωση των διαφόρων συνεργείων εκτέλεσης εργασιών συντήρησης πρασίνου και εισηγείται σχετικά προγράμματα αναγκών ανθρώπινου δυναμικού.
 7. Παρακολουθεί την κανονική εφαρμογή των προγραμμάτων διενέργειας των εργασιών συντήρησης πρασίνου και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσμάτων των σχετικών εργασιών.
 8. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται θέματα σχετικά με αιτήματα δημοτών ή υπηρεσιών για την κοπή υψίκορμων δένδρων.
 9. Καταρτίζει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού συντήρησης του πρασίνου του Δήμου.

(Αρμοδιότητες συντήρησης πρασίνου)

 1. Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα και συγκροτεί τα συνεργεία για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου, κηποτεχνίας και των γηπέδων.
 2. Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο του συντήρησης πρασίνου, κηποτεχνίας και των γηπέδων.
 3. Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία του Τμήματος.
 4. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων πρασίνου του Τμήματος.
 5. Συνεργάζεται με τις Οικονομικές Υπηρεσίες για την καλή εκτέλεση των διαδικασιών ανάθεσης των υπηρεσιών και των προμηθειών του Τμήματος σε τρίτους.