Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων
Προϊστάμενος/η Τμήματος Βασιλάκης Βασίλειος 2681362284 gr_kinisis@arta.gr,

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Βασιλάκης Βασίλειος Προϊστάμενος/η Τμήματος 2681362284 gr_kinisis@arta.gr

Αρμοδιότητες

 1. Τηρεί μητρώο όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του δήμου και διαχειρίζεται το στόλο αυτών (π.χ.απορριμματοφόρα, διάφορα αυτοκινούμενα μηχανήματα, φορτηγά, μηχανάκια και επιβατηγά οχήματα κ.λπ.) μεριμνώντας για τη στελέχωσή τους, την ασφάλισή τους και τον εφοδιασμό με όλα τα σχετικά με την κίνηση έγγραφα.
 2. Επιβλέπει και ελέγχει την ομαλή και συνεπή εκτέλεση του προγράμματος κίνησης όλων των οχημάτων, των οχημάτων καθαριότητας και των μηχανημάτων έργου.
 3. Τηρεί και ενημερώνει το μητρώο κατ’ εξαίρεσης αδειών οδήγησης όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου και φροντίζει η έκδοση των δελτίων κίνησης να γίνεται μόνο σε εξουσιοδοτημένους για το όχημα οδηγούς.
 4. Τηρεί και ενημερώνει τα ειδικά βιβλία και έντυπα που ορίζονται από το νόμο για την κίνηση των αυτοκινήτων και μηχανημάτων.
 5. Εφοδιάζει τους οδηγούς αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργων με δελτίο καθημερινής κίνησης του κάθε οχήματος ή μηχανήματος έργου.
 6. Δίδει εντολή για την κίνηση των μηχανημάτων,αυτοκινήτων καθαριότητας και μηχανημάτων έργων,σύμφωνα με τον καταρτισθέντα προγραμματισμό αποκομιδής των απορριμμάτων και της εκτέλεσης έργων.
 7. Εισηγείται και παρακολουθεί επιμελώς την προμήθεια και την κατανάλωση των καυσίμων, λιπαντικών που είναι αναγκαία για την κίνηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου.
 8. Χορηγεί τις εντολές για την προμήθεια των καυσίμων και ελέγχει την κανονική παραλαβή τους.
 9. Είναι αρμόδιο για τη λήψη και εφαρμογή των ενδεδειγμένων για τη φύλαξη των αυτοκινήτων μέτρων.
 10. Αναφέρει κάθε ζημιά που προκαλούν ή προκαλείται στα αυτοκίνητα του Δήμου και ενεργεί για την απόδοση ή διεκδίκηση του αντιτίμου των ζημιών.
 11. Τηρεί στατιστικά στοιχεία της κίνησης και λειτουργίας των αυτοκινήτων του Δήμου, ως και των από αυτά καταναλισκομένων καυσίμων.
 12. Εκτελεί κάθε άλλη εργασία που ανάγεται στην κίνηση των αυτοκινήτων του Δήμου.
 13. Μεριμνά για την έγκαιρη ασφάλιση των αυτοκινήτων του Δήμου και για την τήρηση των προβλεπομένων από το νόμο για την κίνηση των οχημάτων (ΚΤΕΟ, Ασφάλειες, Δελτίο Καταλληλότητας).
 14. Τηρεί χωριστά για κάθε αυτοκίνητο ειδικό φάκελο,στον οποίο φυλάσσονται με επιμέλεια τα στοιχεία κτήσης, κυκλοφορίας και ασφάλισης αυτών.
 15. Φυλάσσει τα δελτία κίνησης των πάσης φύσεως αυτοκινήτων του Δήμου, η τήρηση των οποίων πρέπει να γίνεται με επιμέλεια.
 16. Μεριμνά, ώστε τα απαιτούμενα για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου αυτοκίνητα να βρίσκονται έτοιμα για κίνηση στις οριζόμενες ώρες χρησιμοποίησής τους.
 17. Παρακολουθεί και καταγράφει την ανά όχημα-ή μηχάνημα έργων- κατανάλωση καυσίμων και λιπαντικών.
 18. Καταρτίζει τις μελέτες και τους όρους για την διενέργεια των αναγκαίων διαγωνισμών για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τα αυτοκίνητα του Δήμου και τα μηχανήματα έργων αυτού.
 19. Επιμελείται για τη συντήρηση και καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίμων και λιπαντικών ως και για τον εφοδιασμό των πάσης φύσεως οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου, ως και αυτών της Δημοτικής Αστυνομίας.
 20. Σχεδιάζει και εφαρμόζει τα προγράμματα προληπτικής συντήρησης των κάθε είδους οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.
 21. Μεριμνά για την αποκατάσταση κάθε είδους βλαβών και την επισκευή των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.
 22. Μεριμνά, ώστε να προγραμματίζει τον έλεγχο των οχημάτων του Δήμου από τα Κ.Τ.Ε.Ο.
 23. Έχει την άμεση επαφή με τα συνεργεία συντήρησης των αυτοκινήτων και την περαιτέρω ευθύνη για την έγκαιρη εισαγωγή και εξαγωγή τους σ’ αυτά και από αυτά.
 24. Παρακολουθεί και ελέγχει από κοντά τις εργασίες επισκευής και συντήρησης των αυτοκινήτων ή άλλων μηχανημάτων – οχημάτων του Δήμου.
 25. Αναφέρει κάθε διαπιστούμενη ζημιά στα αυτοκίνητα από υπαιτιότητα των οδηγών τους.
 26. Διερευνά τις συνθήκες τυχόν ατυχημάτων και μεριμνά για την αποκατάσταση βλαβών και αποτελεσμάτων ατυχημάτων.
 27. Είναι υπεύθυνο για τη σωστή λειτουργία του συνεργείου επισκευής και συντήρησης των αυτοκινήτων του Δήμου, και για κάθε μικροεπισκευή που ήδη εκτελείται σ’ αυτά.
 28. Μεριμνά για τον καθαρισμό (δια χειρός ή δια μηχανικών μέσων) όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.
 29. Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των οχημάτων του Δήμου και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.
 30. Τηρεί τη φυσική αποθήκη ανταλλακτικών και λοιπών υλικών που είναι αναγκαία για τη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.
 31. Συνεργάζεται με τις Οικονομικές Υπηρεσίες για την καλή εκτέλεση των διαδικασιών ανάθεσης των υπηρεσιών και των προμηθειών του Τμήματος σε τρίτους.