ΚΕΠ Τρίγωνο

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Παπαγιάννη Ευαγγελία 2681360597 d.artaionp@kep.gov.gr
Λάμπρης Ηλίας 2681362507 n.artis@kep.gov.gr