Πλατεία Κρυστάλλη

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Γκαμπένη Λαμπρινή 26813 60214 d.artaion@kep.gov.gr
Παλαιοσπύρου Αλεξάνδρα 26813 60209 d.artaion@kep.gov.gr
Καλιαρντά Βασιλική 26813 60211 d.artaion@kep.gov.gr
Dromos2023a