Τελευταία Νέα

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Σχετικά με τα δημοσιεύματα για τις «Μελέτες ωρίμανσης της Αξιοποίησης του πρώην ΞΕΝΙΑ Άρτας»

30 Οκτωβρίου 2018

Με αφορμή τα όσα έχουν δει τις τελευταίες ημέρες το «φως» της δημοσιότητας, που ουσιαστικά στοχοποιούν την διακήρυξη για τις Μελέτες ωρίμανσης της Αξιοποίησης  του πρώην ΞΕΝΙΑ Άρτας, κάνοντας λόγο για εμπλοκή στο θέμα της Εισαγγελέως Διαφθοράς, ο Δήμος Αρταίων οφείλει να τονίσει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ενημέρωση για το θέμα αυτό. Σε κάθε περίπτωση και για να μην δημιουργούνται παρερμηνείες και παρεξηγήσεις, η Δημοτική Αρχή επισημαίνει:

Η αρχική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων (στις 18 Ιανουαρίου 2016) ήταν η δημιουργία ξενοδοχείου, όπως ήταν και στο παρελθόν το κτίριο, ωστόσο η πρόθεση αυτή δεν πέρασε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (Κ.Α.Σ.), το οποίο με ψήφους 17-0 απέρριψε την προοπτική αυτή. Έτσι, ο Δήμος προχώρησε στην διαδικασία σύνταξης Ολοκληρωμένου Σχεδίου για την ανεύρεση της καλύτερης λύσης για τη λειτουργία του χώρου, στο οποίο αποφασίστηκαν οι χρήσεις του χώρου.

Μπροστά στον κίνδυνο το κτίριο να μείνει ακόμη περισσότερα χρόνια, πέραν των 25 που ήταν τότε, κλειστό, το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε την απόφαση (στις 16 Ιανουαρίου 2018) να δημιουργηθεί καφέ- εστιατόριο στο ισόγειο, ώστε να αποτελέσει χώρο συνάθροισης των συμπολιτών μας και των επισκεπτών, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Λειτουργία Δημοτικού Ωδείου, Αμφιθεατρική σκηνή υψηλής ακουστικής για μουσικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, καθώς και παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο (διαμόρφωση οικολογικής παιδικής χαράς, χώρος για αθλητισμό ενηλίκων –υπαίθρια όργανα γυμναστικής-, διαμόρφωση με παγκάκια και φυτεύσεις-).

Με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού (αριθμ. 116087/79845/1734/562/16-3-2018) και αφού το Κ.Α.Σ. είχε αποφασίσει ομόφωνα θετικά εγκρίθηκε η παραπάνω πρόταση του Δήμου Αρταίων σχετικά με την αξιοποίηση του πρώην ΞΕΝΙΑ Άρτας, με τον όρο να υποβληθεί στις Υπηρεσίες του εν λόγω Υπουργείου ολοκληρωμένη μελέτη αξιοποίησης του χώρου. Το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ, με προϋπολογισμό 3,5 εκ. ευρώ, με την 3522/1152/Α3/15-6-2018 Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας»).

Έτσι, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου προχώρησε στην σύνταξη της Διακήρυξης, που στη συνέχεια εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, για την διενέργεια ανοικτού, διεθνούς δημοσίου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνηση των μελετών ωρίμανσης του έργου αξιοποίηση του παλαιού ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ Άρτας, με σκοπό να ολοκληρώσει εγκαίρως τη μελέτη του έργου, που έχει συνολικό προϋπολογισμό 818.924,93€ συν ΦΠΑ, με βάση τον κανονισμό για τις Προεκτιμώμενες Αμοιβές μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, απόφαση ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466 ΦΕΚ Β’/2519/20-7-2017.

Λόγω της μεγάλης σπουδαιότητας του κτιρίου, των απαιτούμενων εγκρίσεων που απαιτούνται από τις αρμόδιες αρχές (Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, Άδεια Δόμησης  κ.λ.π.) και λόγω του περιορισμένου χρόνου εκπόνησης της μελέτης (περίπου ένας χρόνος), ο Δήμος στη Διακήρυξή του προέβλεψε Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα, σύμφωνη με τις παραπάνω αναφερόμενες εγκεκριμένες, από το Υπουργείο Πολιτισμού και το Δημοτικό Συμβούλιο, χρήσεις (και όχι τουριστική χρήση, όπως λανθασμένα αναφέρεται σε σχετικά δημοσιεύματα), αλλά και μέγεθος κτιρίου (περί τα 2.400 τ.μ. εκ των οποίων λιγότερα των 400 τ.μ. θα αφορούν το εστιατόριο – μαγειρείο), προκειμένου για την επιλογή μελετητικού σχήματος ικανού να αναλάβει και να ανταπεξέλθει στην ποιοτική και έγκυρη εκπόνηση αυτής. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι οι απαιτήσεις που θέτει το Κ.Α.Σ. και τα αντίστοιχα όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού για τις μελέτες είναι ιδιαίτερα αυστηρές, κάτι που φάνηκε και με την περίπτωση της αξιοποίησης του Ιστορικού Δημαρχείου Άρτας, όπου το αρμόδιο όργανο (Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων) δεν ενέκρινε τις αρχικές μελέτες και ζήτησε εκ νέου άλλες.

Πρέπει να τονισθεί ότι τα μελετητικά σχήματα που είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, δεν ήταν μόνο αυτοτελή γραφεία, αλλά συμπράξεις μελετητικών γραφείων – εταιρειών,  που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα αλλά και εκτός του Ελλαδικού Χώρου, αφού πρόκειται για Διεθνή Διαγωνισμό, στον οποίο τηρήθηκαν όλες οι απαιτούμενες περί δημοσιεύσεων διατάξεις (Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 03-08-2018 – και Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο – η προκήρυξη σύμβασης και η Διακήρυξη καταχωρήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ, η διακήρυξη αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.arta.gr), περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύθηκε στον Ελληνικό Τύπο και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.) και μάλιστα δίνοντας χρονικό περιθώριο για την υποβολή προσφορών, μεγαλύτερο του ελάχιστα απαιτούμενου (47 ημέρες έναντι 35 που προβλέπεται) από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις, προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο για την σύνταξη προσφορών.

Επίσης, στη Διακήρυξη δόθηκε το δικαίωμα «Στήριξης στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)», όσον αφορά στα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ώστε ένας οικονομικός φορέας να μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι κατά το στάδιο του διαγωνισμού (47 ημέρες) καμία ένσταση ή προσφυγή δεν υπεβλήθη μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος του διαγωνισμού, όπως προβλέπεται σχετικά στο άρθρο 6 της Διακήρυξης και καμία διευκρίνηση δεν ζητήθηκε.

Σύμφωνα με το Ν.4412/2016 είναι δυνατή η υπογραφή σύμβασης και στην περίπτωση μίας μόνο προσφοράς, με την προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων περί δημοσιότητας.

Η Οικονομική Προσφορά του διαγωνιζόμενου μελετητικού σχήματος που θα ανοιχθεί την επόμενη εβδομάδα (όπως προβλέπεται από την κείμενη Νομοθεσία), είναι κρίσιμος συντελεστής στην ολοκλήρωση της διαδικασίας και την αποδοχή ή μη της προσφοράς από την Προϊσταμένη Αρχή (Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων). Επιπλέον, πρέπει να αναφερθεί ότι προβλέπεται προ της υπογραφής της Σύμβασης, η αποστολή όλων των δικαιολογητικών και εγγράφων της διαδικασίας του Διαγωνισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου για τον προληπτικό έλεγχο της νομιμότητας αυτού.

Υπενθυμίζεται, ότι το παλαιό ξενοδοχείο ΞΕΝΙΑ της Άρτας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της περιοχής. Με την πάροδο των ετών και με το ΞΕΝΙΑ σε εγκατάλειψη, γινόταν μεγαλύτερος  ο κίνδυνος να πέσει το κτίριο και να έμπαινε έτσι οριστική ταφόπλακα στα όνειρα όλων των Αρτινών που έχουν ζήσει το Κάστρο, το ΞΕΝΙΑ και έχουν δημιουργήσει τις δικές τους εμπειρίες ζωής. Μετά από αρκετές δυσκολίες, η παρούσα Δημοτική Αρχή κατάφερε να επιλύσει το ζήτημα, εξασφαλίζοντας την βιωσιμότητα του κτιρίου και το ανοικτό Κάστρο για όλους.

Η παρούσα Δημοτική Αρχή από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων της δεν έχει δώσει την παραμικρή αφορμή για ποικιλότροπα σχόλια ή καταγγελίες σχετικά με την διαφάνεια των διαγωνισμών για έργα που πραγματοποιεί, προτάσσοντας πρώτα και κύρια το δημόσιο συμφέρον. Ευχόμαστε, πραγματικά, οι καταγγελίες (απ’ όπου και αν προέρχονται) για τόσο σημαντικά έργα, όπως το πρώην ΞΕΝΙΑ Άρτας, να μην είναι αποτέλεσμα υστερόβουλων πολιτικών τακτικών που θα έχουν ως συνέπεια εκτός της «πολιτικής σκοπιμότητας» να χάσει χρηματοδοτικούς πόρους η Άρτα.