Προϋπολογισμός

Δείτε και συγκρίνετε Έσοδα και Δαπάνες του Δήμου Αρταίων.

Πίνακας Εσόδα - Δαπάνες
Φίλτρα Αναζήτησης
Έτος SnapShotDate ID ΚΑ Περιγραφή ΙD Πατέρα Επίπεδο Εγκριθέντα Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα