Αγροτικά Νέα

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Πρώτα ταυτοποίηση μέσω Taxisnet για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ

11 Ιουλίου 2017

Τη διαδικασία πιστοποίησης μέσω των προσωπικών τους κωδικών της εφαρμογής taxisnet καλούνται να ακολουθήσουν οι παραγωγοί για να υποβάλλουν τη φετινή αίτηση ενιαίας ενίσχυσης, από τις 15 Μαρτίου, που άνοιξε η ηλεκτρονική βάση και οι πύλες για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ του 2017. Προάγγελος του ανοίγματος αποτέλεσε και η έκδοση Εγχειριδίου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής ενιαίας ενίσχυσης έτους 2017 και ενεργοποίησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, μια μέρα πριν.
Σημειώνεται ότι στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ οι αγρότες μπορούν να εγγραφούν προκειμένου να υποβάλλουν online την αίτηση ενιαίας ενίσχυσης του 2017 και να προχωρήσουν σε μεταβιβάσεις δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης.
Ο Οργανισμός εφιστά την προσοχή των παραγωγών στο ότι « Η εγγραφή στην online εφαρμογή υποβολής Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2017 (ΕΑΕ2017) από τον χρήστη, ΔΕΝ συνεπάγεται και οριστικοποίηση της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης. Θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης της Online εφαρμογής Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2017 (ΕΑΕ2017) για την υποβολή της αίτησης σας».

Πρώτα ταυτοποίηση στο taxisnet
Για το έτος 2017 ο ΟΠΕΚΕΠΕ παρέχει δύο τρόπους υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στον γεωργό: είτε μέσω της εφαρμογής Υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2017 στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ (Οn Line υποβολή) είτε μέσω Κέντρων Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) που αποτελούν Πιστοποιημένους Φορείς υποβολής Αιτήσεων.
Αναλυτικότερα, οι γεωργοί που επιθυμούν να υποβάλλουν μόνοι τους την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2017 μεταβαίνουν στην ιστοσελίδα https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/registration2017/ όπου συμπληρώνοντας τα σχετικά στοιχεία εγγράφονται στο σύστημα, ακολουθούν τη διαδικασία πιστοποίησης μέσω των προσωπικών τους κωδικών της εφαρμογής taxisnet και υποβάλλουν την αίτηση τους. Για τους γεωργούς που είναι ήδη εγγεγραμμένοι και ταυτοποιημένοι στο σύστημα από προηγούμενα έτη (2014-2016) απαιτείται επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων τους χωρίς πιστοποίηση μέσω taxisnet.
Οι γεωργοί που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση μέσω των Κέντρων Υποβολής Δηλώσεων, παράγουν οι ίδιοι μοναδικό «κωδικό εξουσιοδότησης», τον οποίο παραδίδουν στο Κέντρο Υποβολής Δηλώσεων της επιλογής τους. Οι γεωργοί μπορούν οι ίδιοι να παράγουν τον «κωδικό εξουσιοδότησης» μεταβαίνοντας στην ιστοσελίδα https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/registration2017/ και επιλέγοντας «Κωδικός εξουσιοδότησης».
Για την παραγωγή του εν λόγω κωδικού απαιτείται πιστοποίηση μέσω taxisnet. Είναι αποκλειστικά και μόνο επιλογή και ευθύνη του γεωργού εάν θα προβεί στην παραγωγή του «κωδικού εξουσιοδότησης» μόνος του ή αν θα ζητήσει την βοήθεια τρίτου προσώπου (π.χ. συγγενή, λογιστή, κλπ). Ο «Κωδικός εξουσιοδότησης» παράγεται από το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν έχει καμία σχέση με τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet. Ως εκ τούτου ο γεωργός δεν είναι υποχρεωμένος και δεν πρέπει να παραδώσει τα στοιχεία taxisnet ή κάποιο άλλο φορολογικό έγγραφο στο Κέντρο Υποβολής Δηλώσεων εφόσον δεν επιθυμεί, αλλά ΜΟΝΟ τον «Κωδικό Εξουσιοδότησης» που παράγεται από το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την επιτυχή πιστοποίησή του.
Με την οριστικοποίηση της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, το Κέντρο Υποβολής Δηλώσεων παραδίδει στον γεωργό κλειδάριθμο και όνομα χρήστη (username) τον οποίο ο παραγωγός μπορεί να ενεργοποιήσει και να έχει πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2014-2017, Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης, Μέτρο 11, κ.α.).

Μέχρι 15 Μαΐου οι δηλώσεις, μέχρι 31 Μαΐου οι τροποποιήσεις χωρίς ποινή
Μέχρι τις 15 Μαΐου μπορούν οι παραγωγοί να υποβάλλουν τη φετινή ενιαία αίτηση ενίσχυσης, ενώ τελευταία μέρα για τροποποιήσεις χωρίς ποινές ορίζεται η 31η Μαΐου.
Ο αγρότης για να υποβάλλει την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης και προκειμένου να πιστοποιηθεί πρέπει υποχρεωτικά να ταυτοποιηθεί μέσω των προσωπικών του κωδικών της εφαρμογής taxisnet.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση ο παραγωγός πρέπει να φροντίσει έγκαιρα για τον κωδικό taxisnet, αν δεν τον γνωρίζει να ενημερωθεί από τον λογιστή του και μαζί με τον ΑΦΜ εμείς θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση και ορθή υποβολή της αίτησης.
Η αίτηση υποβάλλεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στον ΟΠΕΚΕΠΕ ως εξής:
• Απευθείας μέσω on-line συστήματος από τον ίδιο τον παραγωγό χωρίς καμία επιβάρυνση
• Μέσω Πιστοποιημένου φορέα, ο οποίος έχει πιστοποιηθεί για τη γεωγραφική περιοχή στην οποία ανήκει η έδρα της αγροτικής εκμετάλλευσης.
Υπενθυμίζεται στους παραγωγούς ότι η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2017 συνοδεύεται από:
– τη «Δήλωση Καλλιέργειας και εκτροφής Ζώων» του ΕΛΓΑ για την ασφάλιση της παραγωγής του,
– την «Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και  Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων»
– όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη διαπίστωση της  επιλεξιμότητας για την ενίσχυση ή/και τη στήριξη.
Οι συνδεδεμένες
Συνδεδεμένες ενισχύσεις (αρ. 52 κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013)
-Χορηγούνται σε σημαντικούς τομείς με φθίνουσα παραγωγή, φυτικής και ζωικής παραγωγής
-Το ύψος της χρηματοδότησης στους τομείς δεν είναι σταθερό κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου
-Η μοναδιαία τιμή υπολογίζεται κάθε έτος ανάλογα με τις επιλέξιμες εκτάσεις και τον αριθμό των επιλέξιμων ζώων, χωρίς υπέρβαση της ενδεικτικής τιμής
-Η συνδεδεμένη ενίσχυση χορηγείται κατόπιν αιτήματος λήψης αυτής στην ΕΑΕ και ελέγχου τήρησης των όρων επιλεξιμότητας
-Δεν χορηγείται παραπάνω από μια συνδεδεμένη ενίσχυση στην ίδια έκταση

Μόνο ηλεκτρονικά μέχρι 15 Μαΐου οι μεταβιβάσεις δικαιωμάτων
Μαζί με τις δηλώσεις μέσα στο Μάρτιο ξεκινά και η διαδικασία των μεταβιβάσεων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για το 2017, που θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Μαΐου, σύμφωνα με ενημερωτικό έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δυνατότητα υποβολής τροποποίησης ή ακύρωσης μετά την παραπάνω ημερομηνία υπάρχει μόνο για λόγους ανωτέρας βίας και γίνεται μέχρι τις 9 Ιουνίου 2017.
Οι παραγωγοί ενημερώνονται ότι η υποβολή των αιτήσεων μεταβίβασης στον ΟΠΕΚΕΠΕ γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω e- εφαρμογής, ενώ δεν απαιτείται η αποστολή φυσικού φακέλου με πρωτότυπες αιτήσεις και δικαιολογητικά. Ωστόσο, σημειώνεται ότι η υποχρέωση τήρησης προσωπικού φακέλου με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά απαιτείται για μια πενταετία τουλάχιστον.
Σε όλα τα είδη μεταβίβασης δικαιωμάτων χωρίς γη (δηλαδή πώληση ή ενοικίαση) εφαρμόζεται παρακράτηση 20% υπέρ του Εθνικού Αποθέματος. Εξαίρεση αποτελούν οι μεταβιβάσεις δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς και η οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη, όταν οι συμβαλλόμενοι είναι συγγενείς α’ βαθμού ή σύζυγοι.