Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

07 Μαΐου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. το άρθρο 211 του Ν.3584/07
 2. την παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011
 3. το άρθρο 41 παρ. 1 του Ν.4325/2015
 4. τα άρθρα 4, 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15.4.1957
 5. τον κανονισμού άρδευσης του Δήμου Αρταίων, όπως εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ.. 179/2017 Α.Δ.Σ.
 6. την υπ’ αριθμόν 121/2020 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΨ45ΩΨΑ-ΕΚΣ) με την οποία αποφασίστηκε ο καθορισμός αρδευτικής περιόδου έτους 2020.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 8-5-2020 (Σε Ορθή Επανάληψη) έως  την 12-5-2020, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δημαρχιακού Καταστήματος,

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΟΙΝΩΝΙΑΣ, επί των οδών Περ.Οδός & Αυξεντίου, τις ώρες 10:00 – 13:00.

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

26813 622293 & 294  κα Άννα Μάρκου

 1. Αριθμός θέσεων

Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 121/2020 απόφαση του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων  ως εξής:

 Υδρονομείς τέσσερα (4) άτομα . Κάθε θέση προορίζεται για κάθε τομέα ως κάτωθι:

 • Βλαχέρνα –Γραμμενίτσα –Παγοποιείο –αριστερό τμήμα επαρχιακής οδού Άρτας- Γραμμενίτσας, ένας (1) Υδρονομέας.
 • Γραμμενίτσα – Αμπέλια – Βάλτος Ταφίκη – Λυγαριά Γραμμενίτσας, ένας (1) Υδρονομέας.
 • Δεξιό τμήμα επαρχιακής οδού Άρτας –Γραμμενίτσας – Βάλτος Πασσιά και περιοχή Ρόκκα, ένας (1) Υδρονομέας .
 • Παντάνασσα – Καμπή – Αμμότοπος, ένας (1) Υδρονομέας.
 1. Αρδευτική περίοδος

Το δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ’ αριθμόν 121/2020 απόφαση του την αρδευτική περίοδο από 1-6-2020 έως την 31-8-2020. Η αρδευτική περίοδος μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα τις κατά περίπτωση υπάρχουσες ανάγκες και με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

 1. Απαιτούμενα Θετικά Προσόντα

Για να εκλεγεί  κάποιος υδρονομέας πρέπει:

α.   Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

β.   Να έχει συμπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο.

γ.   Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

 1. Απαιτούμενα Αρνητικά Προσόντα

Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:

α.   Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αύτη.

Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται όμως μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαντες εις τις ένοπλες δυνάμεις και εκ τούτων οι έχοντες μάχιμο υπηρεσία εν τη ζώνη επαφής μετά του εχθρού.

 1. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:

α)   Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου Αρταίων περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γεννήσεως.

β)   Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

γ)  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, αντί πιστοποιητικού ποινικού μητρώου. Το πιστοποιητικό θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας.

δ) Φωτοαντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος,

ε) Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ,

στ) Βεβαίωση ΑΜΚΑ,

ζ) Φωτοαντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (πρώτος δικαιούχος ο αιτών).

Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των  δικαιολογητικών ε, στ & ζ, εφ’ όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αύτη, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

 1. Εκλογή υδρονομικών οργάνων

Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο.

 1. Καθήκοντα Υδρονομέων

α.   Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως

β.   Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους.

γ.   Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής  συντήρησής τους.

δ.   Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.

ε.   Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.

στ.  Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο αγροφύλακα παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.

ζ.   Η φύλαξις των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις μικράν από τούτων απόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων, δι’ ά κέκτηνται αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες.

 1. Δημοσίευση Πρόσκλησης

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού καταστήματος του Δήμου Αρταίων επί των οδών Περιφερειακής οδού & Αυξεντίου καθώς και στις έδρες των καταστημάτων των Δημοτικών Ενοτήτων και στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 1. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Πρωτοκόλλου, ημέρες εργάσιμες και ώρες 09:00 έως 13:00 στην Διεύθυνση Περ. Οδός και Αυξεντίου

Τηλέφωνα   26813 622293 & 294  κα Άννα Μάρκου

Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ