Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

15 Μαΐου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 
Ταχ. Δ/νση: Περ.οδός και Αυξεντίου
ΤΚ 47132
Πληρ.: Ε. Τσεκούρα       
Τηλ.:   26813 62167
ΑΔΑ: Ψ7ΜΔΩΨΑ-9ΑΣ
Άρτα, 15/5/2023 
Αριθμ. Πρωτ.: 12968
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει.

2.Το άρθρο 211 του Ν.3584/07

 1. Την παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011
 2. Το άρθρο 41 παρ. 1 του Ν.4325/2015
 3. Τα άρθρα 4, 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15.4.1957
 4. Την υπ’ αριθμόν 100/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9Δ65ΩΨΑ-Δ5Η) με την οποία αποφασίστηκε ο καθορισμός αρδευτικής περιόδου έτους 2023.
 5. Την με αριθμ πρωτ.11612/28-4-2023 βεβαίωση πιστώσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από 16/5/2023 έως 22/5/2023, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δημαρχιακού Καταστήματος επί των οδών Περ. Οδός & Αυξεντίου, τις ώρες 09:00 – 13:00.

 1. Αριθμός θέσεων

Ο αριθμός των θέσεων των υδρονομέων άρδευσης καθορίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων με την υπ’ αριθ. 100/2023 (ΑΔΑ: 9Δ65ΩΨΑ-Δ5Η) απόφασή του, ως εξής:

Υδρονομείς τέσσερα (4) άτομα. Κάθε θέση προορίζεται για κάθε τομέα ως κάτωθι:

 1. Βλαχέρνα –Γραμμενίτσα –Παγοποιείο –αριστερό τμήμα επαρχιακής οδού Άρτας-  Γραμμενίτσας, ένας (1) Υδρονομέας.
 2. Γραμμενίτσα – Αμπέλια – Βάλτος Ταφίκη – Λυγαριά Γραμμενίτσας, ένας (1) Υδρονομέας.
 3. Δεξιό τμήμα επαρχιακής οδού Άρτας –Γραμμενίτσας – Βάλτος Πασσιά και περιοχή Ρόκκα, ένας (1) Υδρονομέας.
 4. Παντάνασσα – Καμπή – Αμμότοπος, ένας (1) Υδρονομέας.
 1. Αρδευτική περίοδος

Το δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ’ αριθμόν. 100/2023 (ΑΔΑ: 9Δ65ΩΨΑ-Δ5Η) όρισε με απόφαση του την αρδευτική περίοδο από 1η Ιουνίου 2023 έως την 31η Αυγούστου 2023. Η αρδευτική περίοδος μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα τις κατά περίπτωση υπάρχουσες ανάγκες και με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

 1. Απαιτούμενα Θετικά Προσόντα

Για να εκλεγεί  κάποιος υδρονομέας πρέπει:

α.   Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β.   Να έχει συμπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο.
γ.   Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

 1. Απαιτούμενα Αρνητικά Προσόντα

Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:

α.   Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αύτη.

Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται όμως μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαντες εις τις ένοπλες δυνάμεις και εκ τούτων οι έχοντες μάχιμο υπηρεσία εν τη ζώνη επαφής μετά του εχθρού.

 1. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:

α) Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου Αρταίων περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γεννήσεως.
β) Αντίγραφο ποινικού μητρώου των υποψηφίων, εκδιδόμενο ένα μήνα κατ΄ ανώτατο όριο προ της αιτήσεως προς διορισμό
γ) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
δ) Φωτοαντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος,
ε) Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ,
στ) Βεβαίωση ΑΜΚΑ,
ζ) Φωτοαντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (πρώτος δικαιούχος ο αιτών).
η) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί  μη κολλήματος διορισμού και φυσικής καταλληλότητας.

Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των δικαιολογητικών α  & β, εφ’ όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αύτη, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

Τα δικαιολογητικά (δ), (ε), (στ) και (ζ) είναι απαιτούμενα για τη μισθοδοσία και μπορούν να προσκομισθούν και μετά την πρόσληψη.

 1. Εκλογή υδρονομικών οργάνων

Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο.

 1. Καθήκοντα Υδρονομέων

α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως
β. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους.
γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής  συντήρησής τους.
δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.
ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.
στ. Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο αγροφύλακα παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.
ζ. Η φύλαξις των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις μικράν από τούτων απόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων, δι’ ά κέκτηνται αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες.

 1. Δημοσίευση Πρόσκλησης

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού καταστήματος του Δήμου Αρταίων επί των οδών Περιφερειακής οδού & Αυξεντίου καθώς και στις έδρες των καταστημάτων των Δημοτικών Ενοτήτων και στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 1. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες παρέχονται τηλεφωνικώς από το  Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, ημέρες εργάσιμες και ώρες 09:00 έως 13:00 στην Διεύθυνση Περ. Οδός και Αυξεντίου Τηλέφωνα 26813 62167 (Ε. Τσεκούρα).

Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ