Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΔΟΣΗ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

25 Φεβρουαρίου 2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΔΟΣΗ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΝΤΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικής Αγοράς Άρτας στη Δημοτική Αγορά επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται φυσικά πρόσωπα που είναι παραγωγοί ή επαγγελματίες πωλητές αυτοπροσώπως (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά), συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών ως κάτωθι:

 1. Παραγωγοί που δραστηριοποιούνται ή έχουν την έδρα τους στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και τα προϊόντα που διαθέτουν είναι αποκλειστικά δικής τους παραγωγής ή συγκαλλιέργειας, μέχρι δευτέρου βαθμού εξ αίματος, από καλλιέργεια γης ιδιόκτητης ή μισθωμένης.
 2. Συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών που δραστηριοποιούνται ή έχουν την έδρα τους στα διοικητικά όρια του Δήμου Αρταίων. Κάθε συνεταιρισμός, ομάδα ή οργάνωση παραγωγών λαμβάνει μία (1) μόνο άδεια.
 3. Επαγγελματίες πωλητές εφόσον έχουν την κατοικία ή τη μόνιμη διαμονή τους στο Δήμο Αρταίων.
 4. Παραγωγοί από όλους τους Δήμους της χώρας για κάθε Δευτέρα και Τετάρτη.

Οι χορηγούμενες άδειες για παραγωγούς πωλητές, συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών δεν μπορούν να υπερβούν τον αριθμό των πάγκων που έχουν οριστεί γι’ αυτούς.

Οι ενδιαφερόμενοι για έκδοση άδειας θα καταθέτουν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αρταίων τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Α) Παραγωγοί πωλητές:

 1. Αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία έκδοσης άδειας δραστηριοποίησης στη Δημοτική Αγορά Άρτας
 2. Άδεια παραγωγού υπαίθριου εμπορίου σύμφωνα με το Ν. 4497/17 σε ισχύ
 3. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται τα παραγόμενα είδη και οι εκτιμώμενες ποσότητες που ο παραγωγός προτίθεται να πουλήσει στη Δημοτική Αγορά Άρτας, η έκταση και η τοποθεσία των καλλιεργειών, καθώς και το χρονικό διάστημα που ο παραγωγός επιθυμεί να διαθέσει τα προϊόντα του, με αναφορά στο κάθε προϊόν ξεχωριστά και το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το έτος και στην οποία θα αναγράφει και τον αριθμό Μητρώου Εμπόρων Νωπών Κηπευτικών
 4. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του Ν. 3874/2010
 5. Αντίγραφα της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής (Ο.Σ.Δ.Ε.)
 6. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας
 7. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS*
 8. Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS*
 9. Πιστοποιητικό υγείας
 10. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
 11. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου
 12. Δημοτική Ενημερότητα
 13. Παράβολο δέκα (10) €, το οποίο κατατίθεται μαζί με την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και δεν επιστρέφεται.

* Δεν απαιτούνται για τους αγρότες ειδικού καθεστώτος.

Β) Συνεταιρισμοί – Ομάδες παραγωγών:

       Για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τους γυναικείους συνεταιρισμούς, τις ομάδες παραγωγών και τις οργανώσεις, υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

α. Για τους συνεταιρισμούς:

αα. Βεβαίωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 19 του ν.4384/2016

ββ. Πράξη συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου

γγ. Κατάσταση μελών, στην οποία αναφέρεται και ο ΑΦΜ κάθε παραγωγού

δδ. Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS

εε. Παράβολο δέκα (10) €

στ. Δημοτική Ενημερότητα

β. Για τις ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, κατάσταση μελών, αρμοδίως υπογεγραμμένη από το όργανο που εκπροσωπεί την ομάδα ή οργάνωση, στην οποία αναφέρεται και ο ΑΦΜ κάθε παραγωγού.

Επιπροσθέτως των ανωτέρω δικαιολογητικών, όταν η αιτούμενη άδεια έχει ως αντικείμενο τη διάθεση των ειδών του άρθρου 10 του Ν.4497/2017, για την έκδοσή της, ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο συγκεκριμένο άρθρο κατά περίπτωση, τα οποία θα προσκομίζονται εκ νέου και για κάθε ανανέωση της άδειας, όταν η ισχύς τους έχει λήξει.

Γ) Επαγγελματίες πωλητές:

 1. Αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία έκδοσης άδειας δραστηριοποίησης στη Δημοτική Αγορά Άρτας
 2. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο δικαιούχος θα δηλώνει ότι:

αα) δεν ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή ότι σε περίπτωση που ασκεί, το εισόδημα που αποκτά δεν υπερβαίνει το όριο του άρθρου 21 του Ν.4497/17

ββ) ότι ο/η σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα δεν κατέχουν άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας, πλην των βεβαιώσεων δραητηριοπο9ίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του Ν.4497/17 και

γγ) ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος από οποιονδήποτε φορέα,

 1. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας
 2. Εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (3) ετών, βεβαίωση έναρξης-άσκησης δραστηριότητας από το TAXIS με τις μεταβολές, και έντυπα Ε1 & Ε3 από τα οποία προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει εισοδήματα από άλλη εμπορική δραστηριότητα ή ότι τυχόν άλλα εισοδήματά του δεν υπερβαίνουν το όριο του άρθρου 21
 3. Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS
 4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες αναφορικά με την καταβολή των τελών του άρθρου 36 του Ν.4497/17
 5. Πιστοποιητικό υγείας
 6. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
 7. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου
 8. Δημοτική Ενημερότητα
 9. Παράβολο δέκα (10) €, το οποίο κατατίθεται μαζί με την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και δεν επιστρέφεται.

Οι ενδιαφερόμενοι για ανανέωση άδειας θα καταθέτουν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αρταίων τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Α) Παραγωγοί πωλητές:

 1. Αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία ανανέωσης άδειας δραστηριοποίησης στη Δημοτική Αγορά Άρτας
 2. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται τα παραγόμενα είδη και οι εκτιμώμενες ποσότητες που ο παραγωγός προτίθεται να πουλήσει στη Δημοτική Αγορά Άρτας, η έκταση και η τοποθεσία των καλλιεργειών, καθώς και το χρονικό διάστημα που ο παραγωγός επιθυμεί να διαθέσει τα προϊόντα του, με αναφορά στο κάθε προϊόν ξεχωριστά και το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το έτος και στην οποία θα αναγράφει και τον αριθμό Μητρώου Εμπόρων Νωπών Κηπευτικών
 3. Αντίγραφα της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής (Ο.Σ.Δ.Ε.)
 4. Πιστοποιητικό υγείας (εφόσον έχει λήξει το προηγούμενο)
 5. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του Ν. 3874/2010 (εφόσον έχει παρέλθει τριετία από την έκδοση της προηγούμενης)
 6. Δημοτική Ενημερότητα
 7. Παράβολο τρία (3,00) €, το οποίο κατατίθεται μαζί με την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και δεν επιστρέφεται.

Επιπροσθέτως των ανωτέρω δικαιολογητικών, όταν η αιτούμενη άδεια έχει ως αντικείμενο τη διάθεση των ειδών του άρθρου 10 του Ν.4497/2017, για την ανανέωσή της, ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο συγκεκριμένο άρθρο κατά περίπτωση, τα οποία θα προσκομίζονται εκ νέου και για κάθε ανανέωση της άδειας, όταν η ισχύς τους έχει λήξει.

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατάθεσής τους.

Κατάθεση αιτήσεων με τα συνημμένα δικαιολογητικά, θα γίνεται δεκτή μέχρι και την 6η Μαρτίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μ.μ. στο γραφείο Πρωτοκόλλου στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων (Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου, ισόγειο). Η ανωτέρω προθεσμία δεν είναι δεσμευτική για έκδοση νέων αδειών.

Όλα τα αιτήματα, καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά, θα εξεταστούν, θα συνταχθεί πίνακας δικαιούχων και η αρμόδια αρχή θα προβεί στην έκδοση – ανανέωση άδειας δραστηριοποίησης για τη Δημοτική Αγορά Άρτας στο όνομα του αιτούντος, η οποία θα αποτελεί προαπαιτούμενο για την περαιτέρω δραστηριοποίησή του σε αυτή. Υποψήφιοι με ελλιπή δικαιολογητικά ή που δεν είναι σε ισχύ, θα αποκλειστούν.

Η διάθεση των ελεύθερων πάγκων θα γίνει με κλήρωση μεταξύ των δικαιούχων του πίνακα που έχει εγκριθεί. Σχετικά θα συνταχθεί πρακτικό ανάδειξης δικαιούχων με τον αριθμό πάγκου/ων και θα σταλεί στο Τμήμα Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την έκδοση χρηματικού καταλόγου. Για τη χρήση του πάγκου θα χορηγείται εφεξής το δικαίωμα χρήσης χώρου, το οποίο θα έχει ετήσια διάρκεια υπό τη μορφή εντύπου και θα φέρει τον τίτλο «Δικαίωμα Χρήσης Χώρου» επί της Δημοτικής Αγοράς για τη Λειτουργία Πάγκου. Στο σώμα του εντύπου, μεταξύ άλλων, θα αναγράφονται ο αριθμός και η θέση του πάγκου, καθώς και το αντίστοιχο προς καταβολή μηνιαίο τέλος (το ύψος του οποίου όπως και ο τρόπος καταβολής θα καθορίζονται κάθε φορά από το Τμήμα Εσόδων) για την παραχώρηση του Δικαιώματος Χρήσης Χώρου.

Η ανακοίνωση θα δημοσιευτεί με τοιχοκόλληση αντιγράφου στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Άρτας, στη Δημοτική Αγορά Άρτας, καθώς και στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων με ευθύνη των προέδρων.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων. Αρμόδιοι Ανδρέου Μαρία, Καψάλη Κλεονίκη στα τηλέφωνα 26813 62289 και 26813 62244.