Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Πρόσκληση σε συνεδρίαση των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

23 Νοεμβρίου 2023

Συνεδρίαση  της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Πρόσκληση σε συνεδρίαση των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σχετικά με την κατάρτιση: α) Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024, β) Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων έτους 2024

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

  • Των άρθρων 159 περί «κατάρτισης, ψήφισης και δημοσίευσης προϋπολογισμού», 206 περί «Περιεχομένου και δομής των επιχειρησιακών προγραμμάτων», του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) και του άρθρου 79 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/23.07.2013 τεύχος Α’)
  • Του άρθρου 266 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), περί «Προγραμματισμού και Προϋπολογισμού των Δήμων»,
  • Του άρθρου 76 του ίδιου Νόμου περί «Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης», παράγραφος 2 & 3 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 78 παρ. 2 & 3 του Ν.4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018)

Σας καλούμε να προσέλθετε στη ΜΕΙΚΤΉ συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, που θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και με τηλεδιάσκεψη, (σχετικό link και οδηγίες θα σας αποσταλούν με νέο mail) την Δευτέρα 4-12-2023 και ώρα 17.30 με θέματα:

Ενημέρωση, συζήτηση, υποβολή προτάσεων και γνωμοδότηση επί:  α) του προσχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024, β) του προσχεδίου του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων και του ετήσιου προγράμματος δράσης, για το έτος 2024 του Δήμου.

Η παρούσα πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης και σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 6/12/2023 και ώρα 18:00 με την ίδια μεικτή διαδικασία, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Τράμπας