Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

28 Ιουνίου 2018

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα 28-06- 2018
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.15561
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣ
Πληρ. Γ. Ντεκουμές όπως στον πίνακα διανομής
Τηλ.2681362263
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 2α του μηνός Ιουλίου έτους 2018, ημέρα ΔΕΥΤΡΑ και ώρα 9:00 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1.Έγκριση αρ.15067/22-6-2018 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.
2.Αποδοχή γνωμοδότησης σχετικά με προσκύρωση δημοτικού χώρου και εξώδικος διακανονισμός
3.Έπιλογή τρόπου εκτέλεσης, Επιλογή κριτηρίου ανάθεσης, Έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύνταξη της μελέτης: Μελέτες ωρίμανσης του έργου Αξιοποίηση του παλαιού ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ στην Άρτα.
4.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων, λοιπές προμήθειες υλικών γραφείου(χαρτί φωτοτυπικό), υλικών μηχανογράφησης(μελανιών, εκτυπωτών, φωτοτυπ. κτλ)
5.Έγκριση ή μη πρακτικών επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία: Συντήρηση- Υποστήριξη-Αναβάθμιση Υφιστάμενων Εφαρμογών Λογισμικού
6.Έγκριση ή μη πρακτικού 1ου επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και κάδων κομποστοποίησης
7.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ορισμός υπαλλήλου για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
8.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια και εγκατάσταση ρυθμιστών κυκλοφορίας
9. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εργασίες συντήρησης του μονοπατιού Βίδρας.
10.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Ταχυδρομικά Τέλη
11.Έγκριση ή μη πρακτικού 2 (Οικονομική προσφορά) για την ανάθεση της προμήθειας: Προμήθεια οχημάτων (επιβατικά, ελαφρύ ημιφορτηγό, Μεταχειρισμένο φορτηγό γερανοφόρο)
12.Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών για συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κλπ. Δήμου Αρταίων (1η ομάδα ξυλουργικά)
13.Έγκριση ή μη πρακτικού 1 διαγωνισμού για τη δαπάνη: Δαπάνες ετήσιας Τουριστικής Προβολής Δήμου Αρταίων
14. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εργασίες συντήρησης και ανακατασκευής ρουφραχτών και των τοιχίων στήριξης αυτών στο αρδευτικό δίκτυο.
15. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Ανανέωση συμβολαίου συντήρησης λογισμικού Alpha Pro Plus για την νομική υπηρεσία του Δήμου
16. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Συνδρομή σε σταθμούς μόνιμης αναφοράς για μετρήσεις με χρήση GPS
17. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης οικοπέδων ιδιωτών
18. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια οχήματος για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΔΗΚΕΔΑ
19. Έγκριση ή μη πρακτικού 1 διαγωνισμού για την υπηρεσία: Συντήρηση παραποτάμιου πάρκου, Αλσυλίου Αγ. Αναργύρων και αθλοπαιδιών Καρδάμου Σκούπας.
20.Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων (αντιλογισμοί)
21. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Λιλής Γεώργιος
4. Βλάχος Μιχαήλ
5. Χαρακλιάς Κων/νος
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Παπαϊωάννου Κων/νος
8. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία