Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 2-7-2021)

28 Ιουνίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (Παρασκευή 2-7-2021)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις υπ’αρ.18318/13-3-2Ο2Ο, 20930/31-3-2020 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 Δ1α/Γ.Π.οικ. 38197/18.06.2021 (ΦΕΚ 2660/18.06.2021 τεύχος Β’) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΔΙΑΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση, την 2 Ιουλίου 2021 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 2-7-2021
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 14236/28-6-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ 1ο: Άσκηση ή μη ένδικων μέσων – βοηθημάτων κατά της υπ’ αριθμ. 6/2021 απόφασης του Ειρηνοδικείου Άρτας (διαδικασία περιουσιακών διαφορών)
ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση ή μη Διαχειριστικού Απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αρταίων για το χρονικό διάστημα από 1-7-2020 έως 31-12-2020
ΘΕΜΑ 3ο:Γνωμοδότηση για παράσταση σύμβασης σίτισης μαθητών μουσικού σχολείου
ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση πρακτικού Μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτων από το Δήμο για τη στέγαση των 1ου, 6ου, 9ου και 10ου νηπιαγωγείων Άρτας
ΘΕΜΑ 5ο:Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση
ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο “Επισκευές και παρεμβάσεις στα σχολεία του Δήμου”
ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου “Υπόγεια δίκτυα δημοτικού φωτισμού στο Δήμο Αρταίων”
ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επεκτάσεις – Αποκαταστάσεις βλαβών δικτύου ηλεκτροφωτισμού
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Κλειστό Γυμναστήριο Τ9 1200 θέσεων”
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Διάνοιξη και κατασκευή τμήματος οδού Δρυάδων και πεζοδρόμηση οδού Αμβρακιώτη”
ΘΕΜΑ 11ο: Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για οριστική – προσωρινή παραλαβή Έργων