Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ)

17 Φεβρουαρίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21, τις υπ αριθ. εγκυκλίους ( ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929/23.11.2021), ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 2158/14.01.2022 (ΦΕΚ 67/14.01.2022 τεύχος Β’) του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και για τους λοιπούς δια περιφοράς, την 21η Φεβρουαρίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 21-2-2022
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3482/17-2-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. Εισήγηση για τη μη άσκηση αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ. 79/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων
2. Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή υπαλλήλου σε εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο για «Νέες Ρυθμίσεις Αδειών Προσωπικού Φορέων Δημοσίου, ΟΤΑ & Ν.Π.Δ.Δ.»
3. Έγκριση δαπάνης και απευθείας ανάθεση για την μίσθωση μηχανημάτων λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις 09 -2/2/2022 στις Τ.Κ. Καλόβατου, Τ.Κ. Δαφνωτής & Τ.Κ. Βλαχέρνας
4. Έγκριση δαπάνης και απευθείας ανάθεση για την μίσθωση μηχανημάτων λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις 07 -9/2/2022 στις Τ.Κ. Καλόβατου, Τ.Κ. Δαφνωτής & Τ.Κ. Βλαχέρνας ΤΚ Πιστιανών & Τ.Κ. Φανερωμένης
5. Έγκριση αντικατάστασης φωτοβολταϊκών πλαισίων και οθόνης για την “Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης του Δημαρχείου και του 1ου Γυμνασίου/Λυκείου Άρτας στο πλαίσιο της πράξης GOAL NZEBS”
6. Έγκριση σύναψης σύμβασης για εργασίες αποκατάστασης έκτακτων βλαβών ηλεκτροφωτισμού σε ώρες εκτός ωραρίου εργασίας
7. Σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής εργασιών συντήρησης αγροτικών δρόμων με μηχάνημα έργου ισοπεδωτή-διαμορφωτή γης (γκρεϊντερ)
8. Έγκριση ΑΠΕ του έργου Κατασκευή βάσεων κερκίδων
9. Έγκριση μελέτης του έργου “Ασφαλτόστρωση κεντρικών οδών Ανέζας”
10. Έγκριση μελέτης του έργου “Κατασκευή Κυκλικού Κόμβου επί της Ε.Ο. Αθηνών – Ιωαννίνων στο ύψος της οδού Ελ. Βενιζέλου”
11. Σύνταξη όρων για τη μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση του διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αρταίων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ