Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο.Ε.

10 Μαΐου 2018

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα 10-05- 2018
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.10601
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣ
Πληρ. Γ. Ντεκουμές όπως στον πίνακα διανομής
Τηλ.2681362263
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 14η του μηνός Μαΐου έτους 2018, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 09:00 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
1. Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων και βοηθημάτων κατά της αρ. 20/2018 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας.
2. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια αρδευτικού υλικού, ελαστικών ποτίσματος, φρεατιών κλπ.
3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού
4. Έγκριση πραγματοποίηση δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα-μηχανήματα έργου του Δήμου Αρταίων έτους 2018
5. Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Βελτίωση ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο(κάθετη και οριζόντια σήμανση, διαγραμμίσεις στηθαία ασφάλειας κάγκελα κλπ).
6. Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών Δήμου Αρταίων και νομικών προσώπων 2018-2019 (Καύσιμα για τα Νομικά Πρόσωπα)
7. Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων (Αντιλογισμοί)
8. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
9. Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού που αφορά έλεγχο δικαιολογητικών συμμετοχής και έλεγχο και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για την ανάθεση της μελέτης: Μελέτη κατασκευής Μόνιμου Στεγασμένου Εκθεσιακού Κέντρου
Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Λιλής Γεώργιος
4. Βλάχος Μιχαήλ
5. Χαρακλιάς Κων/νος
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Παπαϊωάννου Κων/νος
8. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία