Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

14 Νοεμβρίου 2020

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο76 του ν. 3852/2010, την εγκύκλιο 60249/22-9-2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, (σχετικό link και οδηγίες θα σας αποσταλούν με νέο mail) την Παρασκευή 20-11-2020 και ώρα 17.30 με θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Διαβούλευση επί του εγκεκριμένου με την αριθμ.246/2020 απόφαση Δημ. Συμβουλίου, Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Αρταίων 2020-2023
ΘΕΜΑ 2ο: Διαβούλευση επί του σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021
ΘΕΜΑ 3ο: Διαβούλευση πριν την κατάρτιση του Προϋπολογισμού έτους 2021

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, Δευτέρα 23-11-2020, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Τράμπας