Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΤΡΙΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023)

25 Σεπτεμβρίου 2023

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133), και των παρ. 3δ και 4 του  άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση με φυσική παρουσία στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την 26η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 15.15 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Αρταίων και υποβολή πρότασης στο ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2021-2027
ΘΕΜΑ 2ο: Παραχώρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου για την αγωνιστική περίοδο 2023-24.

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Τράμπας

Για την  υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ήπειρος» για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 – Επικαιροποίηση Στρατηγικών ΟΧΕ-ΒΑΑ του ΠΕΠ Ήπειρος 2014-2020» Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Αρταίων προϋπολογισμού 25.500.000,00 € υπάρχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής η 29-9-2023 και θα πρέπει για την υποβολή του σχεδίου να προηγηθεί η έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο και ως εκ τούτου η συνεδρίαση θεωρείται ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ.