Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ

03 Ιανουαρίου 2023

Προσκαλούνται οι υποψήφιοι δικηγόροι που είναι εγγεγραμμένοι στο Δικηγορικό Σύλλογο Άρτας και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας ως δώδεκα (12) μήνες στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Αρταίων, να υποβάλουν την αίτησή τους, εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα, για την κάλυψη μίας (1) θέσης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΆΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ – 60ΤΩΩΨΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ