Χωρίς κατηγορία

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ (ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΟΕΙΔΩΝ) ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

23 Μαρτίου 2023

23PROC012586634

     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ  

  ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Αρ.Πρ. : 11764 / Οικ.

Ημ.Πρ. : 02/05/2023

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    
Ταχ. Δ/νση : Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Τηλ. : 2681362289 – 2681362136    
Πληρ. : Ανδρέου Μαρία -Πάνου Ιωάννης    
email:maria@arta.gr, panou_ioannis@arta.gr    
     

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για αποστολή προσφοράς (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει τις εργασίες διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (αιγοπροβάτων και βοοειδών), για το έτος 2023, σε εφαρμογή του άρθρου 17, του Ν.4056/2012, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45, του Ν. 4673/2020 (ΦΕΚ 52/Α΄/11-3-2020).

Για την κάλυψη της δαπάνης των ανωτέρω εργασιών έχει εκδοθεί:

Η υπ’ αριθ. Πρωτ.:6140/9-3-2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με α/α Α-400(23REQ012265560), ως εξής:

 

Είδος

Δαπάνης

Κ.Α

Προϋ/μού

CPV Ποσότητα Τιμή μονάδος Συνολικό Κόστος (χωρίς Φ.ΠΑ.) Συντελεστής Φ.Π.Α. (24%) Συν. Κόστος
Ζωολογικές υπηρεσίες  (περισυλλογή-μεταφορά-φύλαξη αιγοπροβάτων) 70-6162.001 77400000-4 25 15,00€ 375,00€ 90,00€ 465,00 €
Ζωολογικές υπηρεσίες  (περισυλλογή-μεταφορά-φύλαξη βοοειδών) 77400000-4 10 290,00€ 2.900,00€ 696,00€ 3.560,00€
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ (αφορούν μόνο τα βοοειδή) Υπηρεσία 77400000-4 Υπηρεσία 1 750,00€ 750,00€ 180,00€ 930,00€
ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 4.991,00€

 

Παρακαλούμε για τις ανωτέρω εργασίες, σύμφωνα με τον πίνακα να μας αποστείλετε σχετική προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά,

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα. (Για συμμετοχή σε δημοπρασίες).

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).(Για συμμετοχή σε         δημοπρασίες).

δ. Υπεύθυνη Δήλωση, περί μη επιβολής αποκλεισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Προθεσμία υποβολής προσφοράς μέχρι, την Δευτέρα 8/5/2023 και ως τις 14:00, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος

Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης

 

Εσωτερική διανομή:    

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αντιδήμαρχος, Κοτσαρίνης Μιχαήλ
  3. Δ/νση Ανάπτυξης-Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΑ, 5 2023 ΑΔΑΜ