Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Πρόσκληση για αποστολή προσφοράς για τις εργασίες καθαριότητας των τουαλετών και των λοιπών εσωτερικών χώρων της Δημοτικής Αγοράς Άρτας

10 Ιουνίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ                                                ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Δ/νση : Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου
Τηλ. : 2681362244
Πληρ. : Κλεονίκη Καψάλη
email: maria@arta.gr

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για αποστολή προσφοράς

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει τις εργασίες καθαριότητας των τουαλετών και των λοιπών εσωτερικών χώρων της Δημοτικής Αγοράς Άρτας. Η καθαριότητα θα πραγματοποιείται κατά τις ημέρες όπου η Δημοτική Αγορά είναι ανοικτή για επίσκεψη από το κοινό, δηλ. από Δευτέρα ως και Σάββατο, πλην των Κυριακών και των επίσημων αργιών, κατά τις ώρες από 11.00π.μ -14.00μ.μ.

Για την κάλυψη της δαπάνης των ανωτέρω εργασιών έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθμ. πρωτ. 12718/8-6-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-596.

ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΡΤΑΣ» ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Υποεργασία 1 : Για τις καθημερινές (από Δευτέρα ως Παρασκευή) 300 (3 ώρες Χ 5 ημέρες Χ 4 εβδομάδες Χ 5 μήνες) ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ

 

5.000,00€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 24%)
Υποεργασία 2 : Για τα Σάββατα 60 (3 ώρες Χ 1 ημέρα Χ 4 εβδομάδες Χ 5 μήνες) ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω εργασίες, σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική έκθεση (αρ. 6/2021) της υπηρεσίας μας, μέχρι την Τετάρτη, 16/6/2021, στο αρμόδιο γραφείο.

Βάσει του άρθρου 22, του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/18-4-2013, τ. Α΄), κατά την κατάθεση της προσφοράς σας, πρέπει να αναφέρετε:

 • Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχολείτε στο έργο,
 • Τις ημέρες και ώρες εργασίας,
 • Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι,
 • Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζόμενων,
 • Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά,
 • Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο.

Επίσης, υποχρεούστε, με ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύετε σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς σας τα ως άνω στοιχεία. Στην προσφορά σας πρέπει να υπολογίζετε εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων.

Επίσης, σε εφαρμογή του άρθρου 20, του Ν. 4412/2016 που αφορά τη διαδικασία ανάθεσης σύμβασης κατ’ αποκλειστικότητα, θα πρέπει να προσκομίσετε:

 1. Καταστατικό του Κοι.Σ.Π.Ε. ή της Κοιν.Σε.Π. ή του οικονομικού φορέα του άρθρου 20 του Ν.4412/2016, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο από το τηρούμενο στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο ή άλλη δημόσια αρχή.
 2. α) Έγκριση σκοπιμότητας από Δημόσια Αρχή για την ίδρυση και λειτουργία του Κοι.Σ.Π.Ε., β) για τους λοιπούς οικονομικούς φορείς του αρ. 20, αντίστοιχη έγκριση, εφόσον απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία ή σε διαφορετική περίπτωση Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους ότι δεν απαιτείται σχετική έγκριση σκοπιμότητας.
 3. Βεβαίωση εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Ν. 4430/2016.
 4. Βεβαίωση από Δημόσια Αρχή ότι περισσότεροι από το 30% των ενδιαφερόμενων εργαζομένων του οικονομικού φορέα είναι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεκτούντες εργαζόμενοι.
 5. Βεβαίωση από αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο της ΓΓΠΣΔΔ (TaxisNet) για έναρξη επιτηδεύματος ή τροποποίησή της, από την οποία να προκύπτει άσκηση δραστηριότητας συναφούς με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης (υπηρεσίες καθαρισμού).

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22, του Ν. 4782/2021, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα.

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα

Ο Δήμαρχος

Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

 1. Προστατευμένα Παραγωγικά Εργαστήρια του άρθρου 17 του ν. 2646/1998 (Α’ 236).
 2. Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 (Α’ 96).
 3. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 4019/2011 (Α’ 216).
 4. Οικονομικοί φορείς με κύριο σκοπό την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων προσώπων, εφόσον περισσότεροι από 30% των εργαζομένων του φορέα είναι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεκτούντες εργαζόμενοι.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ