Τελευταία Νέα

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Πρόσκληση εγγραφής σε καταλόγους ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες Έργων-Μελετών

12 Ιουλίου 2017

Ο Δήμος Αρταίων προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες Έργων-Μελετών με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω Δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για το έτος 2017 καλεί τους ενδιαφερομένους που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 και 6 του Ν.4412/2016 για την επιλογή αναδόχων σε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες έργων-μελετών:

Α. ΕΡΓΩΝ
1. Οικοδομικών, 2. Οδοποιίας, 3. Υδραυλικών, 4. Ηλεκτρομηχανολογικών, 5. Λιμενικών, 6. Πρασίνου

Β. ΜΕΛΕΤΩΝ και ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Χωροταξικές και ρυθμιστικές (1), Πολεοδομικές και ρυμοτομικές (2), Αρχιτεκτονικές μελέτες κτηριακών έργων (6), Ειδικές αρχιτεκτονικές (7), Στατικές (8), Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές (9), Συγκοινωνιακών έργων (10), Υδραυλικών (13), Ενεργειακών (14), Τοπογραφίας (16), Γεωλογικές (20), Γεωτεχνικές (21), Δασικές (24), Περιβαλλοντικές (27).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν εντός τριάντα (30) ημερών από την παρούσα ανακοίνωση σχετική αίτηση, υπεύθυνη δήλωση και πίνακα στοιχείων οικονομικού φορέα, η οποία θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού τους πτυχίου Μ.Ε.Ε.Π., ή βεβαίωση εγγραφής στα περιφερειακά μητρώα (πρώην Νομαρχιακά) ή μελετητικό πτυχίο το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο αποδεικνύει ότι έχουν τα απαραίτητα προσόντα για να συμπεριληφθούν στον υπό σύνταξη κατάλογο.

Τα παραπάνω υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, έξω από τον οποίο θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου και τα εξής: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016», είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου), είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς έως και την 24η Αυγούστου 2017.
Περισσότερες πληροφορίες στο 2681362230.

 

[embeddoc url=”https://www.arta.gr/wp-content/uploads/2017/07/2017_27016_Οικοθ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΓΙΑ_Τ.pdf” download=”all” viewer=”google”]