Χωρίς κατηγορία

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Πρόσκληση αποστολής προσφοράς για εργασίες διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (αιγοπροβάτων και βοοειδών) 2023

21 Φεβρουαρίου 2023

23PROC012165474

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ   ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.Πρ. : 4483 / Οικ.
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   Ημ.Πρ. : 21/02/2023
Ταχ. Δ/νση : Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Τηλ. : 2681362289 – 2681362136    
Πληρ. : Ανδρέου Μαρία -Πάνου Ιωάννης    
email:maria@arta.gr, panou_ioannis@arta.gr    
     

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για αποστολή προσφοράς

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει τις εργασίες διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (αιγοπροβάτων και βοοειδών), για το έτος 2023, σε εφαρμογή του άρθρου 17, του Ν.4056/2012, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45, του Ν. 4673/2020 (ΦΕΚ 52/Α΄/11-3-2020).

Για την κάλυψη της δαπάνης των ανωτέρω εργασιών έχει εκδοθεί:

Η υπ’ αριθ. Πρωτ.:3202/6-2-2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με α/α Α-336(23REQ012085233), ως εξής:

 

Είδος

Δαπάνης

Κ.Α

Προϋ/μού

CPV Ποσότητα Τιμή μονάδος Συνολικό Κόστος (χωρίς Φ.ΠΑ.) Συντελεστής Φ.Π.Α. (24%) Συν. Κόστος
Ζωολογικές υπηρεσίες  (περισυλλογή-μεταφορά-φύλαξη αιγοπροβάτων) 70-6162.001 77400000-4 25 15,00€ 375,00€ 90,00€ 465,00 €
Ζωολογικές υπηρεσίες  (περισυλλογή-μεταφορά-φύλαξη βοοειδών) 77400000-4 10 300,00€ 3.000,00€ 720,00€ 3.720,00€
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ (αφορούν μόνο τα βοοειδή) Υπηρεσία 77400000-4 Υπηρεσία 1 650,00€ 650,00€ 156,00€ 806,00€
ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 4.991,00€

 

Παρακαλούμε για τις ανωτέρω εργασίες, σύμφωνα με τον πίνακα να μας αποστείλετε σχετική προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά,

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα. (Για συμμετοχή σε δημοπρασίες).

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).(Για συμμετοχή σε         δημοπρασίες).

δ. Υπεύθυνη Δήλωση, περί μη επιβολής αποκλεισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Προθεσμία υποβολής προσφοράς μέχρι , την Τετάρτη 8/3/2023 και ως τις 14:00, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος

Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΑ 2023 ΑΔΑΜ