Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Προμήθεια οχημάτων (ελαφρύ ημιφορτηγό και τρακτέρ με καταστροφέα) με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης

29 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΔΑ: ΩΣΩΡΩΨΑ-ΧΥΤ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Άρτα: 29-09-2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                         Αρ.Πρωτ.: 37247

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προϋπολογισμού,

Λογιστηρίου και Προμηθειών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.g

                                                                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προμήθειας οχημάτων (ελαφρύ ημιφορτηγό και τρακτέρ με καταστροφέα) με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθ. 29329 / 31-07-2017 (ΑΔΑM: 17PROC00178723) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων του Δήμου Αρταίων
  2. Την αριθ. 482 /2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΠΙ7ΩΨΑ-Λ24).
  3. Την αριθ. 522/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 675ΤΩΨΑ-ΘΤΩ) με την οποία αποφασίστηκε η προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την διενέργεια διαπραγματεύσεων για την ανάθεση προμήθειας οχημάτων (ελαφρύ ημιφορτηγό – Τμήμα 1, και τρακτέρ με καταστροφέα – Τμήμα 2).  Η συνολική αξία των ειδών φτάνει το ποσό των 67.952,00 € με ΦΠΑ (54.800,00 € χωρίς ΦΠΑ).

Η διαπραγμάτευση θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού που προηγήθηκε για όσες ομάδες δεν είχαν κατατεθεί προσφορές.  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Δευτέρα 16-10-2017 ώρα 15:00 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και τον 4412/2016.  Οι αριθμοί του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ο 46650 (ελαφρύ ημιφορτηγό – τμήμα 1),  46652 (τρακτέρ – τμήμα 2) και 46653 (καταστροφέας – τμήμα 2).

  • Οι συμμετέχοντες θα πρέπει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών να στείλουν ταχυδρομικά τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την διακήρυξη.  Την τέταρτη εργάσιμη ημέρα, ήτοι στις 20-10-2017 ημέρα Παρασκευή, θα γίνει η ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς.

Αντίγραφα της διακήρυξης για την συμμετοχή στην διαπραγμάτευση και πληροφορίες για αυτή παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Αρταίων (αρμόδιος υπάλληλος : Πετσιμέρης Άγγελος, τηλ. 2681362243).  Επίσης η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στην επιλογή «Εφημερίδα της υπηρεσίας» – «Προκηρύξεις», όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ