Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Προκήρυξη Πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου Αρταίων

08 Νοεμβρίου 2018

ΑΔΑ: 6ΨΣΑΩΨΑ-Ε0Μ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Άρτα 08/11/2018

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                        Αρ. Πρωτ. 27174

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Προκήρυξη Πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου Αρταίων

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
  • τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 213 του ν. 4555/2018
  • Την αριθμ. 55/74802/29-12-2010 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ
  • τον ΟΕΥ του Δήμου Αρταίων ( ΦΕΚ 3464/τ.Β΄/4-10-2017)
  • την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου σε τομείς δραστηριοτήτων του Δήμου Αρταίων

 

καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη, με εμπειρία και γνώση σε θέματα Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Ειδικότερα, ο ειδικός συνεργάτης θα έχει συμβουλευτικό ρόλο σε θέµατα που αφορούν την Κοινωνία της Πληροφορίας, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την ψηφιακή στρατηγική. Θα εισηγείται θέµατα  επενδύσεων σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, θα ασχολείται µε την αξιολόγηση των έργων Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και θα προτείνει βελτιωτικές/διορθωτικές κινήσεις. Θα καταθέτει προτάσεις για βελτίωση της ηλεκτρονικής παρουσίας του Δήµου στο διαδίκτυο και τα κοινωνικά µέσα δικτύωσης, καθώς επίσης και κάθε άλλη εργασία σχετική µε την ειδικότητά του που µπορεί να του ανατεθεί από τον ∆ήµαρχο.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.

Β) Τίτλος σπουδών Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, ειδικότητας σχετικής με θέματα πληροφορικής και νέων τεχνολογιών, ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.

Γ) Ειδίκευση σε επιστηµονικό ή επαγγελµατικό τοµέα σε θέµατα πληροφορικής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, που αποδεικνύεται µε αξιόλογη επιστηµονική ενασχόληση (δηµοσιεύσεις, συµµετοχή σε συνέδρια, οµάδες εργασίας κλπ.) ή αξιόλογη επαγγελµατική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σηµαντική εµπειρία, ανάλογη µε τα αντικείµενα απασχόλησης.

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

 Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Ε) Επιθυμητές οι επιστημονικές ή άλλες δημοσιεύσεις.

 

Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση

β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνει ότι έχει τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους δημοτικούς υπαλλήλους του Α΄ μέρους του Ν. 3584/2007, (άρθρα 11 έως και 17) και ότι σε περίπτωση επιλογής του θα προσκομίσει όλα τα προβλεπόμενα από την παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού.

γ)  Αντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών,

δ) Βιογραφικό σημείωμα, συνοδευόμενο από αποδεικτικά εμπειρίας στο ζητούμενο γνωστικό αντικείμενο,

ε) Αντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας

στ) Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας,

 

Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο Αρταίων, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του την καταλληλότητα του προσλαμβανομένου (σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 163 του Ν. 3584/07).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέσα σε προθεσμία πέντε εργάσιμων (5) ημερών  η οποία αρχίζει από την επόμενη μέρα της δημοσίευσης της παρούσας σε εφημερίδα του Νομού, στο Γραφείο Προσωπικού  (αρμόδιος υπάλληλος  Ε. Σαπρίκης  τηλ. επικοινωνίας 2681362213) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ