Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Προκήρυξη Πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου Αρταίων

08 Νοεμβρίου 2018

ΑΔΑ: ΩΠ3ΨΩΨΑ-ΖΦΧ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  ΑΡΤΑ 08/11/2018 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                      Αρ. Πρωτ.   27186

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Προκήρυξη Πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου Αρταίων

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
  • τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 213 του ν. 4555/2018.
  • Την αριθμ. 55/74802/29-12-2010 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.
  • τον ΟΕΥ του Δήμου Αρταίων ( ΦΕΚ 3464/τ.Β΄/4-10-2017)
  • Τις αυξημένες ανάγκες ικανοποίησης αιτημάτων τεχνικής φύσεως από τους δημότες αλλά και την εύρυθμη συνεργασία του γραφείου του Δημάρχου με την Τεχνική Υπηρεσία για την απρόσκοπτη υλοποίηση των δημοσίων συμβάσεων

καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη, με εμπειρία και γνώση σε διαχείριση τεχνικών έργων.

Ειδικότερα, ο ειδικός συνεργάτης θα έχει επιτελική και συμβουλευτική δράση για ωρίμανση, δημοπράτηση και υλοποίηση δημοσίων συμβάσεων καθώς και για την υποβολή προτάσεων σε χρηματοδοτικά προγράμματα. Επίσης θα συνεπικουρεί τον Δήμαρχο σε εργασίες γραφείου και πεδίου των διαφόρων φυσικών αντικειμένων, σχετικών µε την ειδικότητά του, που μπορεί να του αναθέτει..

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.

Β) Τίτλος σπουδών Πολιτικού Μηχανικού, σχολής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.

Γ)  Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Πολιτικού Μηχανικού και τουλάχιστον 3/ετή εμπειρία στη διαχείριση τεχνικών έργων.

Δ)  Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σχετικό με τη διαχείριση τεχνικών έργων.

Ε) Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κλπ) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης.

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

 Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

ΣΤ) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Ζ) Επιθυμητές οι επιστημονικές ή άλλες δημοσιεύσεις.

 

Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση,

β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνει ότι έχει τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους δημοτικούς υπαλλήλους του Α΄ μέρους του Ν. 3584/2007, (άρθρα 11 έως και 17) και ότι σε περίπτωση επιλογής του θα προσκομίσει όλα τα προβλεπόμενα από την παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού,

γ)  Αντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών,

δ) Αντίγραφο του απαιτούμενου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών,

ε) Βιογραφικό σημείωμα, συνοδευόμενο από αποδεικτικά εμπειρίας στο ζητούμενο γνωστικό αντικείμενο,

στ) Αντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας,

ζ) Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας,

 

Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο Αρταίων, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του την καταλληλότητα του προσλαμβανομένου (σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 163 του Ν. 3584/07).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέσα σε προθεσμία πέντε εργάσιμων (5) ημερών  η οποία αρχίζει από την επόμενη μέρα της δημοσίευσης της παρούσας σε εφημερίδα του Νομού, στο Γραφείο Προσωπικού  (αρμόδιος υπάλληλος  Ε. Σαπρίκης τηλ. επικοινωνίας 2681362213) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ