Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Παραχώρησης θέσεων περιπτέρων σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου                                            στον Δήμο Αρταίων    

27 Οκτωβρίου 2017

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Άρτα    25-10-2017                                                            

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                             Αρίθμ. πρωτ.   41011

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Πληρ.  ΖΙΩΓΑ ΜΑΛΙΤΣΑ

ΤΗΛ.   26813-62244                      

 

                                               ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Παραχώρησης θέσεων περιπτέρων σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου                                            στον Δήμο Αρταίων    

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α΄/ 14.04.2014
 2. Την υπ΄αριθ 547/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

 

 1. Γνωστοποιείτε ότι ο Δήμος Αρταίων, σύμφωνα με την 547/25.09.2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ψ0ΘΩΩΨΑ-ΥΩΘ), αποφάσισε να παραχωρήσει μια (1) θέση περιπτέρου, σε όσους έχουν την ιδιότητα:

α) των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ),

β) Πολυτέκνων και

γ) Πολεμιστών Κύπρου

και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν την ανωτέρω ιδιότητα να υποβάλλουν στο Δήμο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αναλύονται παρακάτω, για την παραχώρηση της εξής θέσης περιπτέρου:

 

α.  μία (1) θέση που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Π. Γαρουφαλιά & Αρτινών Πεσόντων,

     στο Δήμο Αρταίων

 

 1. Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν συγκεκριμένα οι εξής κατηγορίες:

α)  άτομα με αναπηρία (Α.με.Α.),

β)  πολύτεκνοι, και

γ) μόνιμοι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί, δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες θητείας που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20η Ιουλίου έως την 20η Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου. Από την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης εξαιρούνται όσοι ενεπλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους με οποιονδήποτε τρόπο σε παράνομες δραστηριότητες σε βάρος της νόμιμης λειτουργίας του πολιτεύματος της Κυπριακής Δημοκρατίας

 

 1. Η ανωτέρω θέση περιπτέρου θα διατεθεί σε ενδιαφερομένους  Α.με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου, με την καταβολή ετήσιου τέλους 1.000,00 €, το οποίο προσδιορίστηκε με την αριθ. 547/25.09.2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αρταίων (ΑΔΑ: Ψ0ΘΩΩΨΑ-ΥΩΘ) και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του από 20.10.1958 β.δ., όπως εκάστοτε ισχύουν.

 

 1. Η ανωτέρω θέση περιπτέρου θα διατεθεί σε ενδιαφερομένους  Α.με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου, βάση του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος του προηγούμενου έτους και εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήμο κατά το άρθρο 258 του Ν. 3463/06, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών. Ειδικές διατάξεις περί απαλλαγής των ανωτέρω προσώπων της παραγράφου 4 του άρθρου 76 του ν. 4257/14, από την καταβολή τέλους ή ανταλλάγματος δεν ισχύουν.

 

 1. Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης της θέσεως του περιπτέρου ορίζεται σε δέκα (10) έτη από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού παραχωρητηρίου (μισθωτηρίου), μη επιτρεπόμενης οποιασδήποτε παράτασης. Σύζυγος ή ενήλικα τέκνα που καθίστανται κληρονόμοι του ανωτέρω προσώπου κατά το διάστημα αυτό υπεισέρχονται αυτοδίκαια στο ανωτέρω δικαίωμα, εφόσον δηλώσουν την επιθυμία τους στην αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση πλειόνων του ενός διαδόχων κατά τα ανωτέρω, προσκομίζεται και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται η βούληση των λοιπών να παραχωρηθεί το δικαίωμα στον αιτούντα.

 

 

 

 

 

 1. ? Μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών, καταρτίζεται πίνακας με τους υποψηφίους δικαιούχους και σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων αιτήσεων με το ίδιο οικογενειακό εισόδημα, η ανωτέρω θέση θα παραχωρηθεί στο δικαιούχο με δημόσια κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 15.11.2017 και ώρα 12:00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα με την  αριθ. 547/25.09.2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αρταίων (ΑΔΑ: Ψ0ΘΩΩΨΑ-ΥΩΘ). Καθώς το κριτήριο που λαμβάνεται υπόψη είναι μόνο εισοδηματικό, στην κλήρωση λαμβάνουν μέρος μόνο οι υποψήφιοι δικαιούχοι με το χαμηλότερο εισόδημα. Στην κλήρωση μπορούν να παρίσταται και εκπρόσωποι των ενώσεων των κατηγοριών της παραγράφου 4 του άρθρου 76 του ν. 4257/14.

 

 1. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο, ανυπερθέτως, μέχρι την Παρασκευή 10/11/2017 τα εξής δικαιολογητικά:

 

 • Άτομα με αναπηρία,

α. Αίτηση

β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας

γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

δ. Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997, όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας ή γνωμάτευση από τα ΚΕ.Π.Α.

ε. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο από την οποία να προκύπτει ότι δεν υπάρχουν βεβαιωθείσες ληξιπρόθεσμες οφειλές σε βάρος του (άρθρο 285 ν. 3463/2006)

 

 • Πολύτεκνοι,

α. Αίτηση

β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας

γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. οικονομικού έτους 2016. Σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

δ. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που να πιστοποιεί την πολυτεκνική ιδιότητα.

ε. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο από την οποία να προκύπτει ότι δεν υπάρχουν βεβαιωθείσες ληξιπρόθεσμες οφειλές σε βάρος του (άρθρο 285 ν. 3463/2006)

 

 • Μόνιμοι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί, δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες θητείας που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20η Ιουλίου έως την 20η Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου,

α. Αίτηση

β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας

γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. οικονομικού έτους 2016. Σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

δ. Πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ και βεβαίωση του οικείου συνδέσμου ή συλλόγου πολεμιστών, αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

ε. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο Αρταίων από την οποία να προκύπτει ότι δεν υπάρχουν βεβαιωθείσες ληξιπρόθεσμες οφειλές σε βάρος του (άρθρο 285 ν. 3463/2006)

 

 1. Η παραχώρηση της ως άνω θέσης περιπτέρου γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι η εκμετάλλευση του θα γίνεται αυτοπροσώπως από τον δικαιούχο στον οποίο θα παραχωρηθεί (ή από τους κληρονόμους του), απαγορεύεται δε η εκμίσθωση του σε τρίτο. Εφόσον, παρά ταύτα, διαπιστωθεί οποτεδήποτε ότι η εκμετάλλευση της θέσης του περιπτέρου γίνεται από τρίτο και όχι από τον δικαιούχο στον οποίο έχει

παραχωρηθεί, η παραχώρηση θα ανακαλείται. Εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης σε τρίτους επιτρέπεται μόνο για λόγους γήρατος ή σε περίπτωση αναπηρίας του δικαιούχου σε ποσοστό 67% και άνω.

 

 

 

 

 

 1. Ο δικαιούχος στον οποίο έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα χρήσης της θέσης περιπτέρου καθώς και του σώματος περιπτέρου, υποχρεούνται να διακόψει οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με αυτό, από τη λήξη της περιόδου παραχώρησης και να παραδώσει το περίπτερο στο δήμο.

 

 1. Απαγορεύεται η χρήση του περιβάλλοντος κοινόχρηστου χώρου χωρίς την χορήγηση της απαιτούμενης άδειας από το Δήμο

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στο δημοτικό κατάστημα και στην ιστοσελίδα του δήμου και να δημοσιευθεί σε δύο τουλάχιστον τοπικές εφημερίδες

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

 

 

 

 
 

 

 

 [embeddoc url=”https://www.arta.gr/wp-content/uploads/2017/10/Αίτηση-παραχώρησης-θέσης-περιπτέρου.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

 

 

 

[embeddoc url=”https://www.arta.gr/wp-content/uploads/2017/10/Περίληψη-προκήρυξης-Θέση-περιπτ-Π.Γαρουφαλιά-Αρτινών-Πεσόντων.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]