Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

23 Μαρτίου 2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Εφέταις στο Δήμο Αρταίων με σχέση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου, με πάγια μηνιαία αντιμισθία,  κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 1. Ο δικηγόρος που θα προσληφθεί θα καταλάβει κενή οργανική θέση, κατηγορίας ειδικών θέσεων, του Δήμου Αρταίων και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.
 2. Αντικείμενο της απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου θα είναι η νομική υποστήριξη του Δήμου Αρταίων και ειδικότερα:
  • η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης του Δήμου, για τη διασφάλιση της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων
  • η παροχή νομικών συμβουλών και κατευθύνσεων προς τις επί μέρους δημοτικές υπηρεσίες του Δήμου για την διασφάλιση της νομιμότητας των δράσεων τους
  • η υποβολή γνωμοδοτήσεων σε ζητήματα που αφορούν το Δήμο
  • η επεξεργασία και ο νομικός έλεγχος όλων των συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με τρίτους καθώς και των προκηρύξεων του Δήμου για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους
  • η νομική εκπροσώπηση του Δήμου σε υποθέσεις εντός και εκτός των Δικαστηρίων και ενώπιον των Διοικητικών Αρχών
  • η παρακολούθηση της σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας και η τήρηση και επικαιροποίηση αρχείου με τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν το Δήμο
  • η τήρηση του αναγκαίου αρχείου εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας
  • οι ανωτέρω αρμοδιότητες αφορούν και τη δράση των Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων του Δήμου
 3. Επίσης υποχρεούται να παρίσταται στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του Δήμου για την παροχή νομικών συμβουλών, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από τη δημοτική αρχή, χωρίς πρόσθετη αμοιβή και να ενεργεί σύμφωνα με τον εγκεκριμένο και ισχύοντα κάθε φορά Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αρταίων
 4. Ο δικηγόρος υποχρεούται να παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες στο δημοτικό κατάστημα, για χρόνο που να ανταποκρίνε­ται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές συνθήκες, εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασης ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών.
 5. Οι αποδοχές του δικηγόρου καθορίζονται με την παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/ Τεύχος Α΄).

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι υποψήφιοι  μπορούν να υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο, στο Δήμο Αρταίων, στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διοίκησης & Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, Τ.Κ. 47132, (υπεύθυνη κα Σκαμνέλου Κω/νιά, τηλ. 2681362137) κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08.00 έως 15.00, σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, που αρχίζει την επομένη από την τελευταία δημοσίευση περίληψης της παρούσας προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο Άρτας, Εφημερίδες «Ηχώ Άρτας» και «Ταχυδρόμος της Άρτας».

Σχετικά με τις ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, τα ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΕΠΙΛΟΓΗΣ, τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, την ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ και ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ δείτε παρακάτω την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ