Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ (ΩΡΟΜΙΣΘΙΑ Π.Δ 524/80) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

12 Ιουλίου 2023

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα: 12/07/2023

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                      Αριθμ. Πρωτ: 2173

Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

ΟΡΛΑΝΔΟΥ 9  ΑΡΤΑ

ΤΗΛ: 26810 73595

mail: dimotikowdeioartas@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

επί ωρομίσθια, σύμφωνα με το Π.Δ 524/80 (ΦΕΚ 143/Α/17-6-1980)

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο  Κοινωνικής Μέριμνας- Παιδείας- Αθλητισμού-Πολιτισμού»   Δήμου   Αρταίων.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθίου, συνολικού αριθμού είκοσι πέντε ατόμων (25) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ωδείου του ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας- Παιδείας- Αθλητισμού-Πολιτισμού Δήμου Αρταίων.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

01 Μία (1) θέση ΠΕ Μουσικού Διευθυντή Ωδείου & ελλείψει αυτού ΤΕ & ελλείψει αυτού ΔΕ Μουσικού Διευθυντή Ωδείου.  Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-9-2024.
02 Μία (1) θέση  ΠΕ ή ΤΕ ή  ΔΕ Μουσικός Πιάνου/Συνοδός Πιάνου. Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2024.
03 Μία (1) θέση ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Μουσικού Φλάουτου. Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2024.
04 Δύο (2) θέσεις ΠΕ ή ΤΕ ή  ΔΕ Μουσικού Μονωδίας.  Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2024.
05 Δύο (2) θέσεις  ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Μουσικού  Κλασικής Κιθάρας. Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2024.
06 Τρεις (3) θέσεις ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Μουσικού Ανωτέρων Θεωρητικών.  Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2024.
07 Μία (1) θέση ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ  Μουσικού Προπαιδείας / Ειδικής Αγωγής. Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2024.
08 Μία (1) θέση  ΠΕ ή ΤΕ ή  ΔΕ Μουσικού Βιολοντσέλου. Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2024.
09 Μία (1) θέση ΠΕ ή ΤΕ ή  ΔΕ Μουσικού Βιολιού. Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2024.
10 Μία (1) θέση ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Μουσικού Βιόλας. Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2024.
11 Μία (1) θέση ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Μουσικού Κοντραμπάσου. Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2024.
12 Μία (1) θέση ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ  Μουσικού  Κλαρινέτου.  Από την υπογραφή της σύμβασης  έως 30-6-2024.
13 Μία (1) θέση ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ  Μουσικού για Παραδοσιακά Χορδόφωνα-Λαούτο-Ούτι-Κανονάκι­-Λύρα. Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2024.
14 Μία (1) θέση ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Μουσικού Σαξόφωνου. Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2024.
15 Μία (1) θέση ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ  Μουσικού Ελληνικού – Παραδοσιακού Τραγουδιού & Βυζαντινής Μουσικής. Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2024.
16 Μία (1) θέση ΤΕ ή ΔΕ  Μουσικού Παραδοσιακού Κλαρίνου. Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2024.
17 Μία (1) θέση ΤΕ ή ΔΕ  Μουσικού Μπουζουκιού. Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2024.
18 Μία (1) θέση ΤΕ ή ΔΕ  Μουσικού Ντραμς / Κρουστών. Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2024.
19 Μία (1) θέση  ΤΕ ή ΔΕ  Μουσικού Ηλεκτρικής/ Έντεχνης Κιθάρας. Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2024..
20 Μία (1) θέση ΤΕ ή ΔΕ Μουσικού Ακορντεόν. Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2024.
21 Μία (1) θέση ΤΕ ή ΔΕ  Μουσικού Παραδοσιακών Κρουστών. Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2024.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν  αίτηση  και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη Γραμματεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Ωδείο Άρτας, Ορλάνδου 9 Άρτα. Τ.Κ. 47132 & (τηλ. επικοινωνίας: 26810 73595).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων,  τα νομίμως επικυρωμένα, δικαιολογητικά.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμων ημερών και η αναλυτική ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Ωδείου Άρτας, καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Άρτας (www.dimosartas.gr)  στο πρόγραμμα “Διαύγεια” και σε μία τοπική εφημερίδα.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.» Δ.ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΕΤΑΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΩΑ