Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

17 Ιανουαρίου 2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗN ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ

 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 17-1-2024

 

Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ                          ΘΕΜΑ  
1ο τακτικό  

1

Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικής Επιτροπής (Α74 ν. 3852/10)

 

ΚΩΛΕΤΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
1ο εκτός ημερ. διάταξης  

2

Επικαιροποίηση διευκρινήσεων διεθνή διαγωνισμού προμήθειας ΜΑΠ και μετάθεση χρόνου υποβολής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
 

2ο εκτός ημερ. διάταξης

 

3

Αποδοχή Απόφασης ένταξης και σχετικής πίστωσης για την Πράξη: Συμβουλευτικό Κέντρο Δ. Αρταίων για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών’, με κωδικό ΟΠΣ 6004492 και  ένταξη αυτής στο

Πρόγραμμα «Ήπειρος 2021-2027».

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
 

3ο εκτός ημερ. διάταξης

 

4

Απευθείας ανάθεση για τη μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση ζημιών στις Τ.Κ.Κεραματών και Χανοπούλου Αμπελίων, που προκλήθηκαν συνεπεία των ακραίων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις 25-11-2023

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
 

4ο εκτός ημερ. διάταξης

 

5

Απευθείας ανάθεση για τη μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση ζημιών στις στις Τ.Κ. Μύτικα, Κορφοβουνίου και Χανοπούλου / Αμπελίων, που προκλήθηκαν συνεπεία των ακραίων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις 121&12/11/2023

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
 

5ο εκτός ημερ. διάταξης

 

6

Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων (Επιτροπών : α) Παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών του Δήμου Αρταίων σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 β)_ Παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ
6ο εκτός ημερ. διάταξης

 

 

7

Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων (επιτροπών ) διενέργειας διαγωνισμών Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΑΡΘΡΟ 221 Ν. 4412/2016 )»έτους 2024 ΟΜΟΦΩΝΑ
2ο τακτικό  

8

Έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του  Δήμου Αρταίων οικονομικού έτους 2024 ΟΜΟΦΩΝΑ
 

3ο τακτικό

 

9

Έγκριση της Αριθμ. 618/9-1-2024 απόφασης του κ. Δημάρχου Αρταίων η  οποία αφορά  τον ορισμό δικηγόρου σε υπόθεση του Δημητρίου Θώδη κατά  του Δήμου Αρταίων ΟΜΟΦΩΝΑ
 

4ο τακτικό

 

10

Έγκριση της Αριθμ. 619/9-1-2024 απόφασης του κ. Δημάρχου Αρταίων η οποία αφορά  τον ορισμό δικηγόρου σε υπόθεση των Άγγελου Τράντζα και Αθηνάς χας Ευαγγέλου  Μαλτέζου ΟΜΟΦΩΝΑ
 

5ο τακτικό

 

11

Έγκριση γνωμοδότησης της δικηγόρου Άρτας κας Παρρά Αγγελικής η οποία    αφορά την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων επί της με αριθμό 233/2023 πρωτόδικης απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
 

6ο τακτικό

 

12

Έγκριση του 1ου   Πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού  του έργου:  «Βελτίωση Αγροτικών οδών Δήμου Αρταίων»

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
 

7ο τακτικό

 

13

Έγκριση του 1ου   Πρακτικού Αποσφράγισης  δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη και κατακύρωσής του για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης  του               έργου: Κατασκευή Καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο  Αρταίων

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
 

8ο τακτικό

 

14

Έγκριση του πρακτικού κατακύρωσης της προμήθειας με τίτλο :Προμήθεια  υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
 

9ο τακτικό

 

15

Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής του ανοιχτού διεθνή  διαγωνισμού του έργου «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου Αρταίων ετών 2023 (υπολ.  Περίοδος) – 2024-2025 με

συμφωνία πλαίσιο»

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
 

10ο τακτικό

 

16

Έγκριση του 1ου πρακτικού του μειοδοτικού διαγωνισμού  για «Ενημέρωση και προβολή δραστηριοτήτων του Δήμου για την προστασία και ευζωία των ζώων Συντροφιάς  για την υπεύθυνη ιδιοκτησία και την προαγωγή της                   Φιλοζωίας» ΟΜΟΦΩΝΑ
 

11ο τακτικό

 

17

Έγκριση του 1ου πρακτικού του μειοδοτικού διαγωνισμού  για τις «Δαπάνες Ετήσιων Αθλητικών Εκδηλώσεων του Δήμου Αρταίων»

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
 

12ο τακτικό

 

18

Έγκριση του πρακτικού διαπραγμάτευσης για τις «Ετήσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων (για το τμήμα 4 Σίτιση/δεξίωση  καλεσμένων και Φιλαρμονικών)»

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                              ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΝΤΕΜΣΙΑΣ