Μάνθος Κωνσταντίνος
Γραφείο Δηµοτικής Κατάστασης Τηλέφωνο: 2681362242 Email: manthos@arta.gr