Μάνθος Κωνσταντίνος
Γραφείο Δηµοτικής Κατάστασης Τηλέφωνο: 26813 62242 Email: manthos@arta.gr