Καλιαρντά Βασιλική
Υπάλληλος/η Τηλέφωνο: 26813 60211 Email: d.artaion@kep.gov.gr