Γκαμπένη Λαμπρινή
Υπάλληλος/η Τηλέφωνο: 2681021516 Email: n.artis@kep.gov.gr