Γέμου – Φώτου Ευσταθία
Πρωτόκολλο Τηλέφωνο: 26813 62294 Email: gemou@arta.gr