Δήμος Γεώργιος
Πρωτόκολλο Τηλέφωνο: 26813 62207 Email: dimosgiorgos@arta.gr