Δήμος Γεώργιος
Πρωτόκολλο Τηλέφωνο: 2681362207 Email: dimosgiorgos@arta.gr