Καλαμπόκης Αχιλλέας
Ειδικός Συνεργάτης Τηλέφωνο: 26813 62131 Email: akalampokis@arta.gr