Καλαμπόκης Αχιλλέας
Ειδικός Συνεργάτης Τηλέφωνο: 2681362131 Email: akalampokis@arta.gr