Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ                                                                                                          ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ                   

26 Μαρτίου 2018

                                                                                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                           ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                         ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                  ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ  

 

                               Άρτα  23/03/2018

                               Αριθμ. πρωτ.: 7351

 

                                                         

                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                               Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι:

Ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη προσφορά για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης δύο (2) θέσεων περιπτέρτων μετά των κουβουκλίων αυτών στο Δήμο Αρταίων, ήτοι :

α) θέση περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό Ελ.Βενιζέλου και Αγ. Αρτεμίου (VOI NOI) μετά του κουβουκλίου αυτού

β) θέση περιπτέρου που ωρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγ. Θεοδώρων και Αγ. Φανερωμένης(έναντι σούπερ μάρκετ ΄΄ΑΓΓΕΛΗ΄΄) μετά του κουβουκλίου αυτού

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 767/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου), στον 3ο όροφο και στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13 Απριλίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα, για την κάθε θέση ξεχωριστά ως εξής:

α) θέση περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό Ελ.Βενιζέλου και Αγ. Αρτεμίου (VOI NOI),

Στάδιο 1ο : Υποβολή κλειστών φακέλων δικαιολογ/κών, από ώρα 10:00 π.μ. έως 10:15 π.μ                                                                                                                                         Στάδιο 2ο: Έλεγχος δικαιολογητικών από την επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών και ανακοίνωση των έγκυρων φακέλων, από ώρα 10:15 π.μ. έως 10:30 π.μ                          Στάδιο 3ο:  Έναρξης διαδικασίας φανερού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού,    από ώρα 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ

β) θέση περιπτέρου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγ. Θεοδώρων και Αγ. Φανερωμένης(έναντι σούπερ μάρκετ ΄΄ΑΓΓΕΛΗ΄΄)

Στάδιο 1ο : Υποβολή κλειστών φακέλων δικαιολογ/κών, από ώρα 11:00 π.μ. έως 11:15 π.μ                                                                                                                                         Στάδιο 2ο: Έλεγχος δικαιολογητικών από την επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών και ανακοίνωση των έγκυρων φακέλων, από ώρα 11:15 π.μ. έως 11:30 π.μ                          Στάδιο 3ο:  Έναρξης διαδικασίας φανερού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού,    από ώρα 11:30 π.μ. έως 12:00 π.μ                                                                                                                                                 

Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) για κάθε θέση περιπτέρου ορίζεται ως εξής:                 

α) για τη θέση  περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό Ελ. Βενιζέλου και Αγ. Αρτεμίου (VOI NOI), ποσό 130,00 € μηνιαίως

β) για τη θέση  περιπτέρου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγ. Θεοδώρων και Αγ. Φανερωμένης (έναντι σούπερ μάρκετ ΄΄ΑΓΓΕΛΗ΄΄), ποσό 130,00 €μηνιαίως

 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία , μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή δημοπρασίας ως εγγύηση συμμετοχής  γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου,  ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του ετήσιου μισθώματος του ελαχιστου ορίου πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) επί του οριζόμενου στη διακήρυξη ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης), χωριστά για την κάθε θέση περιπτέρου, ως εξής:

1) για τη θέση  περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό Ελ. Βενιζέλου και Αγ. Αρτεμίου (VOI NOI), εγγηυτική επιστολή ποσού 156,00€

2)  για τη θέση  περιπτέρου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγ. Θεοδώρων και

Αγ.Φανερωμένης (έναντι σούπερ μάρκετ ΄΄ΑΓΓΕΛΗ΄΄), εγγυητική επιστολή ποσού 156,00€

 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

 

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί σε  δύο ημερήσιες εφημερίδες, στον ιστότοπο του Δήμου (www.arta.gr)  όπου  θα αναρτηθεί και η διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής και  θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

      [embeddoc url=”https://www.arta.gr/wp-content/uploads/2018/04/7352-23.3.2018-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-2-ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ-VOI-NOI-Αγ.Θεοδώρων-2018-ΖΙΩΓΑ.pdf” download=”all” viewer=”google”]