Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Περίληψη προκήρυξης σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Οριστική μελέτη έργου δημιουργίας πολιτιστικών διαδρομών σύνδεσης Αρχαιολογικών χώρων (Μικρό Θέατρο, Κάστρο, Παρηγορήτισσα, Γεφύρι κ.α.) στην πόλη της Άρτας».

10 Οκτωβρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΔΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

 

Αντικείμενο Μελέτης:

 

 

 

Χρηματοδότηση:

Προεκτιμώμενη αμοιβή(με απρόβλεπτα και  Φ.Π.Α. 24%):

 

 

 

«Οριστική μελέτη έργου δημιουργίας πολιτιστικών διαδρομών σύνδεσης Αρχαιολογικών χώρων (Μικρό Θέατρο, Κάστρο, Παρηγορήτισσα, Γεφύρι κ.α.) στην πόλη της Άρτας

Τακτικά Έσοδα

 

 

29.849,32

Άρτα 10../10../2017
Αρ. Πρωτ. ..38652……

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Περίληψη προκήρυξης σύμβασης εκπόνησης μελέτης με Συνοπτικό Διαγωνισμό, κατά το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016:

 1. Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ.

Προϊστάμενη Αρχή:        Οικονομική Επιτροπή του ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ.

(που έχει έδρα: Περιφ. Οδός 37 & Αυξεντίου, 47132, Άρτα).

Διευθ/σα Υπηρεσία:       Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ.

 1. Παραλαβή τευχών του διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Στοιχεία τεχνικών δεδομένων) σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Δήμου Αρταίων: www.arta.gr και την ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ: www.eprocurement.gov.gr. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα παραλαμβάνεται δωρεάν από τη Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ: Περιφ. Οδός 37 & Αυξεντίου, ΤΚ 47132, Άρτα – Τηλ. 26813-62227 μέχρι και την 17.-.10.-2017.
 2. Τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού: ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών / 2ος όροφος, γραφείο 323, Περιφ. Οδός 37 & Αυξεντίου, Άρτα.

Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η .23..-.10..-2017 ημέρα .Δευτέρα. και ώρα 10:00π.μ. κατά την οποία θα ανοιχθούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Τα έντυπα των προσφορών θα είναι στην ελληνική γλώσσα.

 1. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2681362227, φαξ επικοινωνίας 2681362254, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία .Άγγελος Θ. Σακκάς
 2. Αντικείμενο της Σύμβασης:

            Τίτλος μελέτης: «Οριστική μελέτη έργου δημιουργίας πολιτιστικών διαδρομών σύνδεσης Αρχαιολογικών χώρων (Μικρό Θέατρο, Κάστρο, Παρηγορήτισσα, Γεφύρι κ.α.) στην πόλη της Άρτας».

Προεκτιμώμενη αμοιβή: 20.932,20 € (χωρίς ΦΠΑ και απρόβλεπτα 15%).

Η μελέτη συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία μελέτης:

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ (€)
10 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ 20.932,20
ΣΥΝΟΛΟ 20.932,20
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) 3.139,83
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 24.072,03

 

 1. Τόπος αντικειμένου μελέτης: Ν. Άρτας (κωδικός NUTS: EL..), Δήμος Αρταίων (κωδικός NUTS: EL…).
 2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών για την αντίστοιχη κατηγορία μελέτης, ως εξής :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ
10 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ Α

 

β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, ή

γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί δραστηριότητα αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχη κατηγορία μελέτης, ως εξής:

 • Για την κατηγορία μελέτης 10: τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 4ετούς εμπειρίας.
 1. 8. Απαιτείται πρόσθετη τεχνική  και επαγγελματική ικανότητα, πέραν αυτής που προκύπτει από τα αναφερόμενα στο παραπάνω (7), όπως αυτή καθορίζεται στην αναλυτική Διακήρυξη της μελέτης.
 2. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε τρεις μήνες (3) μήνες.
 3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
 4. Οι διαγωνιζόμενοι για τη συμμετοχή τους υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού και πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής (παρ. 4 άρθρο 79 Ν. 4412/2016).
 5. Χρόνος ισχύος προσφορών: 10 μήνες.
 6. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων.
 7. Το Τεύχος των Τεχνικών Δεδομένων (Φάκελος του Έργου) και τα Τεύχη Δημοπράτησης συντάχθηκαν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία -ήτοι Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ – και εγκρίθηκαν από την Προϊσταμένη Αρχή με την υπ. αρ. 457./2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ.
 8. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Πόρους του Δήμου Αρταίων (Τακτικά Έσοδα).
 9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι την Οικονομική Επιτροπή του ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ.

Παρατήρηση: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 10./10./2017 (Κωδικός ΑΔΑΜ: …PROC002064573..).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Τεύχη μελέτης πολιτιστικών διαδρομών