Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΓΡΕΣΙ Τ.Κ. ΑΜΜΟΤΟΠΟΥ

05 Οκτωβρίου 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

εκτίθεται σε επαναληπτική φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή, δημοτική έκταση 4 στρ. στη θέση Νεγρέσι ΤΚ Αμμοτόπου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας των δημοπρασιών και αξιολόγησης των προσφορών, που συγκροτήθηκε με την αριθ 78/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα  Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο  και στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου την 13η Οκτωβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 200,00 ευρώ /στρέμμα.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή  γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων ποσού δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μισθωμάτων ενός έτους επί του οριζόμενου στην διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι: 80,00 Ευρώ.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν αναλογικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθεί αμελλητί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ & στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), όπου θα αναρτηθεί και η διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

                                                                                          Ο Δήμαρχος Αρταίων

                                                                                     Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης

                     

Ακριβές Αντίγραφο
Με εντολή Δημάρχου
Η υπάλληλος
Καψάλη Κλεονίκη

2η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΗΓΡΕΣΙ