Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 5ΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΓΙΑΣ” ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ»

31 Ιουλίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΤΑ 28/7/2017
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 215
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΑΔΑΕ ΟΤΑ
Πληροφορίες : Γ.Μπόνιας
Τηλ. 2681078840
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 5ΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΓΙΑΣ”
ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΟΤΑ
Διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για
την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για τη Διοργάνωση της ετήσιας
Εμποροπανήγυρης και της 5ης Πανελλήνιας Έκθεσης στο Εκθεσιακό Κέντρο
«Κώστας Βάγιας» στην Άρτα για το έτος 2017, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή),
συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 63.302,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το
σύνολο των υπηρεσιών ή για συγκεκριμένη ομάδα υπηρεσίας όπως αναλύεται στην
Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της ΑΔΑΕ ΟΤΑ στο Συνεδριακό Κέντρο
«ΔΙΩΝΗ» που βρίσκεται εντός του εκθεσιακού κέντρου ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΓΙΑΣ στην Άρτα
την Παρασκευή 18/08/2017 και ώρα 12:30 π.μ. έως 13:00 π.μ., κατά την οποία λήγει η
προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης,
ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με
οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως
προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία πριν την καταληκτική ημερομηνία
και ώρα του διαγωνισμού.
Αντίγραφα της διακήρυξης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και πληροφορίες γι’
αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τα γραφεία της ΑΔΑΕ ΟΤΑ
στο Συνεδριακό Κέντρο «ΔΙΩΝΗ», (αρμόδιος υπάλληλος: Μπόνιας Γεώργιος
τηλ.2681078840), καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.arta.gr και την
ιστοσελίδα της ΑΔΑΕ ΟΤΑ www.adaeota.gr.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΟΤΑ
ΚΩΣΤΑΣ ΖΕΡΒΑΣ

Κατεβάστε τη προκήρυξη εδώ