Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

26 Μαρτίου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άρτα 23 Μαρτίου  2018
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ    
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ   Αριθ. πρωτ.: 7307
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
Ταχ Δ/νση: Περ. οδός & Αυξεντίου
ΤΚ: 47100
Πληρ.:Ζιώγα Μαλίτσα
Τηλ: 2681362206
Fax:2681079909
Email: zioga@arta.gr

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Την αριθμ. πρωτ. 3279/07-02-2018 (ΑΔΑ: ΩΗΞ5ΩΨΑ-ΧΘΘ) Διακήρυξη του Δήμου Αρταίων με την οποία εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με την μεγαλύτερη αποζημίωση προς τον Δήμο ανά κατηγορία εκποιούμενου πράγματος, για την σύναψη σύμβασης συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΤΚΖ) εντός των ορίων του Δήμου Αρταίων
  2. την αριθμ. πρωτ. 3280/07-02-2018 (ΑΔΑ: 6ΨΦΝΩΨΑ-6ΘΣ) Περίληψη Διακήρυξης Πλειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός του Δήμου Αρταίων, η οποία αναρτήθηκε και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το νόμο στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου και σε μια ημερήσια εφημερίδα
  3. Το από 27 Φεβρουαρίου 2018 Πρακτικό Οικονομικής Προσφοράς ανοικτής φανερής-πλειοδοτικής δημοπρασίας της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, σύμφωνα με το οποίο δεν προσήλθε κανένας ενδιαφερόμενος (ΑΚΑΡΠΗ)
  4. την αριθμ. 129/2018 (ΑΔΑ: 6ΤΚΣΩΨΑ-Ψ9Κ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρταίων, με την οποία εγκρίνεται το ανωτέρω πρακτικό δημοπρασίας
  5. Το άρθρο 16- Επανάληψη της δημοπρασίας- της αριθμ. πρωτ. 3279/07-02-2018 (ΑΔΑ: ΩΗΞ5ΩΨΑ-ΧΘΘ) Διακήρυξη του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα με το οποίο, «η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Δήμαρχο εάν δεν παρουσιασθεί κατ΄αυτήν πλειοδότης, …»

 ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ:

Ότι εκτίθεται σε επαναληπτική πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με την μεγαλύτερη αποζημίωση προς τον Δήμο ανά κατηγορία εκποιούμενου πράγματος, για την σύναψη σύμβασης συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΤΚΖ) εντός των ορίων του Δήμου με εταιρία-κέντρο επεξεργασίας και ανακύκλωσης οχημάτων που θα είναι επίσημο μέλος του δικτύου της ΕΔΟΕ και να βρίσκεται στο Νομό Άρτας ή σε όμορο νομό, και σύμφωνα με τους όρους της  αριθμ. πρωτ. 3279/07-02-2018 (ΑΔΑ: ΩΗΞ5ΩΨΑ-ΧΘΘ) Διακήρυξης του Δήμου Αρταίων.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων, που συγκροτήθηκε με την αριθ 767/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο  και στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου στις  11 Απριλίου  2018 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:30 π.μ έως 11:00 π.μ.

Το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ανα κατηγορία εκποιούμενου πράγματος ορίζεται ως κάτωθι:

1)για φορτηγά κάθε είδους ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 60 ευρώ ανά όχημα.

2)για οχήματα βαρέως τύπου ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 100 ευρώ ανά όχημα.

3)για επιβατικά οχήματα ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 40 ευρώ ανά όχημα.

4)για μηχανάκια ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 20 ευρώ ανά όχημα.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή δημοπρασίας ως εγγύηση συμμετοχής γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) επί της συνολικής εκτιμητέας αξίας 4.000,00 ευρώ (για δύο έτη) , ήτοι 400,00 ευρώ.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

 

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο & στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), όπου έχει αναρτηθεί και η διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Αντίγραφα της διακήρυξης για τη δημοπρασία χορηγούνται από το Τμήμα Εσόδων μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας της δημοπρασίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Τηλέφωνο επικοινωνίας 2681362272 & 2681362206)

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

 

[embeddoc url=”https://www.arta.gr/wp-content/uploads/2018/03/ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ-ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ-ΓΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΛΗΜΕΝΑ-6ΗΦ9ΩΨΑ-ΞΤΟ.pdf” download=”all” viewer=”google”]