Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

15 Φεβρουαρίου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άρτα 7 Φεβρουαρίου 2018
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ    
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ   Αριθ. πρωτ.: 3280
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
Ταχ Δ/νση: Περ. οδός & Αυξεντίου
ΤΚ: 47100
 
Τηλ: 2681362206
Fax:2681079909
Email:

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ:

Ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με την μεγαλύτερη αποζημίωση προς τον Δήμο ανά κατηγορία εκποιούμενου πράγματος, για την σύναψη σύμβασης συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΤΚΖ) εντός των ορίων του Δήμου με εταιρία-κέντρο επεξεργασίας και ανακύκλωσης οχημάτων που θα είναι επίσημο μέλος του δικτύου της ΕΔΟΕ και να βρίσκεται στο Νομό Άρτας ή σε όμορο νομό.  

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων, που συγκροτήθηκε με την αριθ 767/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο  και στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:30 π.μ έως 11:00 π.μ.

Το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ανα κατηγορία εκποιούμενου πράγματος ορίζεται ως κάτωθι:

1)για φορτηγά κάθε είδους ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 60 ευρώ ανά όχημα.

2)για οχήματα βαρέως τύπου ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 100 ευρώ ανά όχημα.

3)για επιβατικά οχήματα ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 40 ευρώ ανά όχημα.

4)για μηχανάκια ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 20 ευρώ ανά όχημα.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή δημοπρασίας ως εγγύηση συμμετοχής γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) επί της συνολικής εκτιμητέας αξίας 4.000,00 ευρώ (για δύο έτη), ήτοι 400,00 ευρώ.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

 

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο & στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), όπου θα αναρτηθεί και η διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

 

Αντίγραφα της διακήρυξης για τη δημοπρασία χορηγούνται από το Τμήμα Εσόδων μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας της δημοπρασίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Τηλέφωνο επικοινωνίας 2681362272 & 2681362206)

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

 

ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Άρτα, Αυθημερόν

Ο Αρμοδιος Υπάλληλος

 

 

Ζιώγα Μαλίτσα

 

 

 

[embeddoc url=”https://www.arta.gr/wp-content/uploads/2018/02/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΕΓΚΑΤΑΛ.ΟΧΗΜΑΤΑ-2018-.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]