Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για τη μίσθωση από το Δήμο Αρταίων ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία του ΚΕΠ 492Π στην κοινότητα Άρτας

16 Φεβρουαρίου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Άρτα  16/02/2022
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ   Αριθ. πρωτ.: 3317 οικ./16-02-2022
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   ΑΔΑ: 6Ν1ΒΩΨΑ-Ψ3Η
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

για τη μίσθωση από το Δήμο Αρταίων ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για
τη στέγαση και λειτουργία του ΚΕΠ 492Π στην κοινότητα Άρτας

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την διενέργεια φανερής, προφορικής, μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τη στέγαση του νέου ΚΕΠ 492Π του Δήμου Αρταίων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες ακινήτων, σύμφωνα με τους όρους της αριθ. πρωτ. 3315 οικ./16-02-2022 διακήρυξης, να υποβάλλουν έγγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Αρταίων, υπόψη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αρταίων.

Η προσφορά κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία (εκτός φακέλου).

Προθεσμία υποβολής προτάσεων : εντός είκοσι (20) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στον τοπικό τύπο, δηλαδή από την 18η Φεβρουαρίου 2022 μέχρι και την 9η Μαρτίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις (στάδια) και σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3463/2006 και του ΠΔ 270/81.

Η μίσθωση θα διαρκέσει για δώδεκα (12) έτη (Ν. 3130/2003).

Η διάρκεια της μίσθωσης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού μίσθωσης.

Ως τιμή εκκίνησης της διαδικασίας μειοδοτικής δημοπρασίας, ορίζεται η καθορισθείσα με την έγγραφη πρόσκληση-απόφαση δημάρχου και σύμφωνα με την εκτιμηθείσα τιμή  της επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81.

Ως κριτήριο κατακύρωσης της δημοπρασίας ορίζεται η οικονομικότερη προσφορά (το χαμηλότερο μηνιαίο μίσθωμα).

Το ακίνητο θα πρέπει:

 • Να βρίσκεται στο Δήμο Αρταίων – Κοινότητα Άρτας, στην περιοχή «Τρίγωνο»  της πόλης της Άρτας και συγκεκριμένα στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς: Περιφ. οδός (Κων/νου Βάγια)- Αλέξανδρου Ζάρα-ανώνυμος 23 (Σπύρου Σπύρου)-Κομμένου-ανώνυμος 48 (Ηρώων Πολυτεχνείου).
 • Να διαθέτει ενιαία ισόγεια αίθουσα, να έχει συνολικό εμβαδόν «ωφέλιμης» επιφάνειας από 60- 80 τ.μ.. Ως «μη ωφέλιμη» επιφάνεια είναι αυτή που περιορίζεται από δομικά ή αρχιτεκτονικά στοιχεία σε ύψος κάτω από 2,00μ., από εισόδους υπογείων/καταπακτών κλπ. Είναι αξιολογήσιμες και προσφορές για χώρους πέραν του ανώτατου ορίου των 80 τ.μ. και έως 100 τ.μ. με την προϋπόθεση ότι η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να αντιστοιχεί σε χώρο εμβαδού  80 τ.μ ,  σύμφωνα με την κρίση της επιτροπής.
 • Το προσφερόμενο ακίνητο να είναι διαμορφωμένο ώστε να μπορεί να λειτουργήσει άμεσα (π.χ. εντός ενός (1) μήνα )
 • Να έχει τις κατά νόμο απαιτούμενες προδιαγραφές του άρθρου 25 παρ. 14 του ν. 4178/13 όπως αυτό ισχύει περί κύριας χρήσης χώρου και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας που διέπει την εν λόγω χρήση
 • Να διαθέτει προσβασιμότητα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή τη δυνατότητα διαμόρφωσης της προσβασιμότητας, που να ικανοποιεί όλες τις προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στις ισχύουσες πολεοδομικές και υγειονομικές διατάξεις.
 • Να διαθέτει δύο (2) χώρους υγιεινής (ανδρών-γυναικών) και επιπλέον χώρο υγιεινής για ΑΜΕΑ ή να υπάρχει δυνατότητα κατασκευής του.
 • Να είναι εύκολα προσβάσιμο. Θα συνεκτιμηθεί η απόσταση από στάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς, εύρος πεζοδρομίων, κίνηση μέσω πλατείας ή πεζόδρομου κλπ, και δυνατότητα προσφερόμενου χώρου στάθμευσης.

Επίσης θα προτιμηθούν κτίρια, που έχουν την είσοδό τους σε κεντρική οδό, ενώ θα συνεκτιμηθεί ο υφιστάμενος κυκλοφοριακός φόρτος της οδού καθώς και οι παρακείμενες υφιστάμενες δραστηριότητες:

 • Το ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει πλήρεις υδραυλικές και αποχετευτικές εγκαταστάσεις σε λειτουργία, εσωτερικές καλωδιώσεις τηλεφωνικής επικοινωνίας καθώς και δίκτυο ηλεκτρικής εγκατάστασης.
 • Το ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)
 • Εν τέλει, το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις οριζόμενες τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 3315 οικ./16-02-2022 διακήρυξης του Δημάρχου Αρταίων.
 • Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες χορηγούνται από το Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων (αρμόδιος υπάλληλος: Ζιώγα Μαλίτσα, τηλ.: 2681362210).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Περίληψη Διακήρυξης ΚΕΠ 2022
Διακήρυξη ΚΕΠ 2022