Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΑΜΠΕΛΙΑ ΑΜΜΟΤΟΠΟΥ & ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

26 Ιουλίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΑΔΑ: 640ΠΩΨΑ-Τ52
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ    
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών   Άρτα 18/07/2019
Τμήμα Εσόδων Αριθμός πρωτ.: 15821/2019
 
Ταχ Δ/νση: Περ. οδός & Αυξεντίου
ΤΚ: 47100
Πληρ: Ζιώγα Μαλίτσα
Τηλ: 2681362206

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΑΜΠΕΛΙΑ ΑΜΜΟΤΟΠΟΥ &

ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Την αριθμ. 182/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία γνωμοδοτεί υπέρ της διατήρησης ενός (1) κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται, στην Τ.Κ. Κορωνησίας ΔΕ Αμβρακικού και την αριθμ. 748/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία γνωμοδοτεί υπέρ της διατήρησης ενός (1) κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται, στην Τ.Κ. Ροδαυγής ΔΕ Ξηροβουνίου.
  2. Το αριθμ. 16991/13-07-2018 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης του Δήμου Αρταίων.
  3. Την αριθμ. 419/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΧΟΨΩΨΑ-9Δ5), περί σύνταξης όρων διακήρυξης δημοπρασίας.
  4. Την αριθμ. 57/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΜΥ8ΩΨΑ-Ρ19), περί τροποποίηση της αρ. 419/2018 απόφασης της Ο.Ε.
  5. Την αριθμ. 90/2019(ΑΔΑ: 6ΡΡΧΩΨΑ-ΓΕΛ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης δύο (2) θέσεων περιπτέρων μετά των κουβουκλίων αυτών στο Δήμο Αρταίων, όπως οριζόταν στην αρ.πρωτ. 6746/26-03-2019 Διακήρυξη του Δημάρχου Αρταίων και η οποία απέβη άγονη
  6. Το άρθρο 18-Επανάληψη Δημοπρασίας της αρ. πρωτ. 6746/26-03-2019 Διακήρυξη του Δημάρχου Αρταίων, σύμφωνα με το οποίο η δημοπρασία επαναλαμβάνεται από το πρόεδρο της Επιτροπής,, εάν δεν παρουσιαστεί σε αυτή πλειοδότης πλειοδότης

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ :

Ότι εκτίθεται σε φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης δύο (2) θέσεων περιπτέρων μετά των κουβουκλίων αυτών στο Δήμο Αρταίων, ήτοι:

α) θέση περιπτέρου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αμπέλια Αμμότοπου μετά του κουβουκλίου αυτού

β) θέση περιπτέρου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κορωνησίας μετά του κουβουκλίου αυτού

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας των δημοπρασιών και αξιολόγησης των προσφορών, που συγκροτήθηκε με την αριθ 42/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα  Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο  και στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 29 Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα, ως κάτωθι, για την κάθε θέση ξεχωριστά ως εξής:

α) θέση περιπτέρου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αμπέλια Αμμότοπου,

Στάδιο 1ο : Υποβολή κλειστών φακέλων δικαιολογ/κών, από ώρα 10:00 π.μ. έως 10:15 π.μ                                                                                                                                         Στάδιο 2ο: Έλεγχος δικαιολογητικών από την επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών και ανακοίνωση των έγκυρων φακέλων, από ώρα 10:15 π.μ. έως 10:30 π.μ                          Στάδιο 3οΈναρξης διαδικασίας φανερού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού,    από ώρα 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ

 

β) θέση περιπτέρου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κορωνησίας,   

Στάδιο 1ο : Υποβολή κλειστών φακέλων δικαιολ/κών, από ώρα 11:00 π.μ. έως 11:15 π.μ                                                                                                                                         Στάδιο 2ο: Έλεγχος δικαιολογητικών από την επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών και ανακοίνωση των έγκυρων φακέλων, από ώρα 11:15 π.μ. έως 11:30 π.μ                          Στάδιο 3οΈναρξης διαδικασίας φανερού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού,    από ώρα 11:30 π.μ. έως 12:00 π.μ                                                                                                                                                 

 

Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) για κάθε θέση περιπτέρου ορίζεται ως εξής:                 

α)για τη θέση  περιπτέρου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αμπέλια Αμμότοπο, ποσό 50,00€

    μηνιαίως

β) για τη θέση  περιπτέρου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κορωνησίας, ποσό 50,00€μηνιαίως

 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία , μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή δημοπρασίας ως εγγύηση συμμετοχής  γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου,  ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του ετήσιου μισθώματος του ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) επί του οριζόμενου στη διακήρυξη ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης), χωριστά για την κάθε θέση περιπτέρου, ως εξής:

1)για τη θέση  περιπτέρου που βρίσκεται στην Τ.Κ.Αμπέλια Αμμότοπο, εγγυητική ποσού 60,00€

2)για τη θέση περιπτέρου που βρίσκεται στην Τ.Κ.Κορωνησίας, εγγυητική ποσού 60,00€

 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, θα δημοσιευθεί σε  δύο ημερήσιες εφημερίδες, στον ισότοπο του Δήμου (www.arta.gr)  όπου  θα αναρτηθεί και η διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής  καθώς και στα αντίστοιχα ΚΕΠ Ξηροβουνίου και Αμβρακικού.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

 

                                                                                                                ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ