Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΣΔΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

30 Δεκεμβρίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ          Ιωάννινα 29/12/2020
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ               Αρ.Πρωτ :852/29-12-2020
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ :«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΣΔΑ ΗΠΕΙΡΟΥ»
ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η      Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ      Ε Κ Π Ο Ν Η Σ Η Σ     ΜΕ Λ Ε Τ Η Σ
ΜΕ     Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο      Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο 

1. Ο ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο
«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΣΔΑ ΗΠΕΙΡΟΥ», με προεκτιμώμενη αμοιβή 59.732,60 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ).
2. Η Μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών:
1. 51.941,39 € για μελέτη κατηγορίας 27
και 7.791,21 € για απρόβλεπτες δαπάνες.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης (πλην του σφραγισμένου εντύπου της οικονομικής προσφοράς) από την Διευθύνουσα
Υπηρεσία στην ιστοσελίδα www.arta.gr
Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς θα παραλαμβάνεται δωρεάν από τα γραφεία της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας , (ΤΥΔ ΑΡΤΑΙΩΝ ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2681362235 FAX 2681362254, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα
Αικατερίνη Σιώζου
4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η 11-1-2021, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 10:00 π.μ.
5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται
στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 της παρούσας και που είναι
εγκατεστημένα:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των
σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών
προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.
Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους:
(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων
Μελετών για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:
1 στην κατηγορία μελέτης 27, πτυχίο τάξης Β και άνω
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της
διακήρυξης.
6. Τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής αναφέρονται στο άρθρο 19 της διακήρυξης.
7. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12)
μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.
Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες.
8. Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή σε συνοπτικό διαγωνισμό (άρθρο 72, παρ.
1.α, του ν. 4412/2016).
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες.
9. Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (Κ.Α. 30-7412.002 ) και
υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των
λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4
παρ. 3 του Ν 4013/2011, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
10. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς», βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι

Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα κριτήρια και υποκριτήρια του
άρθρου 21 της προκήρυξης, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους.
11.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το ΔΣ του ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ.

Ιωάννινα 29/12/2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α.Σ.Δ.Σ.Α ΔΕ Π.ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΤΖΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΕΔΩ (2)