Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

29 Μαρτίου 2019

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                           ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                         ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

                        

 

 

                                    ΑΔΑ: ΩΥΜ5ΩΨΑ-1Ρ2

 

Άρτα 27 Μαρτίου 2019      

Αριθ. πρωτ.: 6883/2019

     

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

εκτίθενται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή για την εκμίσθωση των αριθ. (9), (10), & (13)  καταστημάτων στην πλατεία Αγ. Αναργύρων.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων, που συγκροτήθηκε με την αριθ. 42/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο, στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου στις 11 Απριλίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα, για το κάθε ακίνητο ξεχωριστά ως εξής:

  • Ισόγειο κτίριο εμβαδού 34,68 τ.μ. [κατ/μα αρ.(9) εμβαδού 17,34 τ.μ. και κατ/μα αρ.(10) εμβαδού 17,34 τ.μ.] στην πλατεία του οικισμού των Αγίων Αναργύρων από ώρα 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ.
  • Ισόγειο κτίριο εμβαδού 17,34 τ.μ. (κατ/μα αρ.13) στην πλατεία του οικισμού των Αγίων Αναργύρων από ώρα 10:30 π.μ έως 11:00 π.μ.

 

Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των:

α) 130€/μήνα για τα καταστήματα με αρ.(9-10), της πλατείας Αγίων

β) 80€/μήνα για το κατάστημα με αρ. (13) της πλατείας Αγίων Αναργύρων

 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση συμμετοχής γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μισθωμάτων ενός έτους επί του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, δηλαδή ως ποσό εγγύησης ορίζεται το ποσό των:

α) 156€ για τα καταστήματα με αρ.(9-10) και

β) 96€ για το κατάστημα με αρ.(10), που βρίσκονται στην πλατεία των Αγίων Αναργύρων.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο & στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), όπου θα αναρτηθεί και η διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

 

                                                                                        Ο Δήμαρχος

                                                                                                  

 

                                                                            Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης

 

 

[embeddoc url=”https://www.arta.gr/wp-content/uploads/2019/04/διακηρυξη-ΕΚΜΙΣΘ.-ΚΑΤΑΣΤ.910-13-ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡ..doc” download=”all” viewer=”microsoft”]