Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΛΑΙΚΗΣ)

12 Νοεμβρίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΔΑ: ΩΑΜΚΩΨΑ-ΑΑΓ
Άρτα  11 Νοεμβρίου 2021
Αριθ. πρωτ.: 24413 Οικ./2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

εκτίθενται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή για την ξεχωριστή (ανά ακίνητο)  εκμίσθωση των δημοτικών καταστημάτων με αριθ. (2, 4, 5, 7)  εντός της Δημοτικής (Λαϊκής) Αγοράς του Δήμου Αρταίων.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων, που συγκροτήθηκε με την αριθ. 153/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο, στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα … ως κάτωθι:

α) κατ-μα με αρ. (2)  εμβαδού 13,90 τ.μ. από ώρα 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ.

β) κατ-μα με αρ. (4)  εμβαδού 13,90 τ.μ. από ώρα 10:30 π.μ έως 11:00 π.μ.

γ) κατ-μα με αρ. (5)  εμβαδού 13,90 τ.μ. από ώρα 11:00 π.μ έως 11:30 π.μ.

δ) κατ-μα με αρ. (7)  εμβαδού 13,90 τ.μ. από ώρα 11:30 π.μ έως 12:00 π.μ.

       Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των:

α) 250€ μηνιαίως για το κατάστημα με αριθμ. (2)  εμβαδού 13,90 τ.μ.

β) 250€ μηνιαίως για το κατάστημα με αριθμ. (4) εμβαδού 13,90 τ.μ.

γ) 250€ μηνιαίως για το κατάστημα με αριθμ. (5)  εμβαδού 13,90 τ.μ.

δ) 250€ μηνιαίως για το κατάστημα με αριθμ. (7)  εμβαδού 13,90 τ.μ.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, ως εγγύηση συμμετοχής, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μισθωμάτων ενός έτους επί του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, δηλαδή

ως ποσό εγγύησης ορίζεται το ποσό των 300€ (ανά δημοπρατούμενο ακίνητο), δηλαδή, για όλα τα καταστήματα είναι ίδιο το ποσό της εγγύησης συμμετοχής, και ξεχωριστά για τη κάθε συμμετοχή ανά δημοπρατούμενο κατάστημα για την εκμίσθωση των κατ-των με αριθμ. (2, 4, 5, 7) εντός της Δημοτικής Αγοράς του Δήμου Αρταίων.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο & στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), όπου θα αναρτηθεί και η διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

 

                                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

                                                                                 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημοπρ. εκμίσθ.κατ-των (2,4,5,7) ΛΑΙΚΗΣ