Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

24 Ιουλίου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άρτα 07 Ιουνίου 2018
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ   Αριθ. πρωτ. 13536/2018
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών    
Τμήμα Εσόδων ΑΔΑ: Ψ8Σ2ΩΨΑ-ΧΑ9
 
Ταχ Δ/νση: Περ. οδός & Αυξεντίου
ΤΚ: 47100
Πληρ: Παππάς Χ-Ζιώγα Μ.
Τηλ: 2681362272-206

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

εκτίθεται σε φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή για την εκμίσθωση των παρακάτω αγροτικών ακινήτων(Σχολικών-Δημοτικών εκτάσεων) των Τ.Κ. Αγίου Σπυρίδωνα-Καλοβάτου-Κιρκιζατών-Χαλκιάδων της Δ.Ε. Φιλοθέης του Δήμου:

Τ.Κ. Αγίου Συρίδωνα

  • Δημοτική έκταση 3,5 στρ.(το αρ. 422 αγρ.) στη θέση «Νησί»
  • Δημοτική έκταση 3,5 στρ.(το αρ. 1203 αγρ.) στη θέση «Τσιβίκια»

Τ.Κ. Καλοβάτου

  • Σχολική έκταση 52 στρ. στη θέση «Σχολικά»

Τ.Κ. Κιρκιζατών

  • Σχολική έκταση 19 στρ. στη θέση «Τσαϊρια και Μπελατίφια»
  • Δημοτική έκταση 7,450 στρ. στη θέση «Καμάρες»

Τ.Κ. Χαλκιάδων

  • Σχολική έκταση 69,155 στρ. στη θέση «Κακοβάτα»
  • Σχολική έκταση 4,080 στρ. (το αρ. 256 αγρ.) στη θέση «Αψιά»

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας των δημοπρασιών και αξιολόγησης των προσφορών, που συγκροτήθηκε με την αριθ 767/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα  Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο  και στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 19 Ιουνίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρa, ως κάτωθι:

Τ.Κ. Αγίου Συρίδωνα

Δημοτική έκταση 3,5 στρ.(αρ. 422 αγρ.)στη θέση «Νησί» από 09:00 έως 09:30

Δημοτική έκταση 3,5 στρ.(αρ.1203 αγρ.)στηθέση «Τσιβίκια» από 09:30 έως 10:00

Τ.Κ. Καλοβάτου

Σχολική έκταση 52 στρ. στη θέση «Σχολικά» από 10:00 έως 10:30

Τ.Κ. Κιρκιζατών

Σχολική έκταση 19 στρ. στη θέση «Τσαϊρια και Μπελατίφια» από 10:30 έως 11:00

Δημοτική έκταση 7,450 στρ. στη θέση «Καμάρες» από 11:00 έως 11:30

Τ.Κ. Χαλκιάδων

Σχολική έκταση 69,155 στρ. στη θέση «Κακοβάτα» από 11:30 έως 12:00

Σχολική έκταση 4,080 στρ.(αρ.256 αγρ.)στη θέση «Αψιά» από 12:00 έως 12:30

 

   Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ανά στρέμμα ορίζεται το ποσό ενοικίου που καταβάλλονταν μέχρι την λήξη των συμβάσεων των προηγούμενων δημοπρασιών ανά στρέμμα ετησίως ή τις τιμές εκκίνησης προηγούμενων άγονων διαγωνισμών, ήτοι:

 Τ.Κ. Αγίου Συρίδωνα

Δημοτική έκταση 3,5 στρ.(αρ.422 αγρ.)στη θέση «Νησί», τιμή εκκίνησης 10,00€/στρ.

Δημοτική έκταση 3,5 στρ.(αρ.1203 αγρ.)στη θέση «Τσιβίκια», τιμή εκκίνησης 10,00€/στρ.

Τ.Κ. Καλοβάτου

Σχολική έκταση 52 στρ. στη θέση «Σχολικά», τιμή εκκίνηση 68,00€/στρ.

Τ.Κ. Κιρκιζατών

Σχολική έκταση 19 στρ. στη θέση «Τσαϊρια & Μπελατίφια», τιμή εκκίνησης 24,00€/στρ.

Δημοτική έκταση 7,450 στρ. στη θέση «Καμάρες», τιμή εκκίνησης 32,00€/στρ.

Τ.Κ. Χαλκιάδων

Σχολική έκταση 69,155 στρ. στη θέση «Κακοβάτα», τιμή εκκίνησης 28,00€/στρέμμα

Σχολική έκταση 4,080 στρ.(αρ. 256 αγρ.) στη θέση «Αψιά», τιμή εκκίνησης 28,00€/στρ.

 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή  γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων ποσού δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μισθωμάτων ενός έτους επί του οριζόμενου στην διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι:

Τ.Κ. Αγίου Συρίδωνα

Δημοτική έκταση 3,5 στρ.(αρ.422 αγρ.)στη θέση «Νησί», εγγύηση συμμετοχής  3,5€

Δημοτική έκταση 3,5 στρ.(αρ.1203 αγρ.)στη θέση «Τσιβίκια»,εγγύηση συμμετοχής  3,5€

Τ.Κ. Καλοβάτου

Σχολική έκταση 52 στρ. στη θέση «Σχολικά», εγγύηση συμμετοχής  353,60€

Τ.Κ. Κιρκιζατών

Σχολική έκταση 19στρ. στη θέση «Τσαϊρια&Μπελατίφια», εγγύηση συμμετοχής  45,60€

Δημοτική έκταση 7,450 στρ. στη θέση «Καμάρες», εγγύηση συμμετοχής 23,84€

Τ.Κ. Χαλκιάδων

Σχολική έκταση 69,155 στρ. στη θέση «Κακοβάτα»,  εγγύηση συμμετοχής 193,64€

Σχολική έκταση 4,080 στρ.(αρ.256 αγρ)στη θέση «Αψιά», εγγύηση συμμετοχής  11,43€

 

 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν αναλογικά τον  τελευταίο πλειοδότη.

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο & στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), όπου θα αναρτηθεί και η διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

 

 

                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                          

 

 

                                                          ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

 

[embeddoc url=”https://www.arta.gr/wp-content/uploads/2018/07/Ψ8Σ2ΩΨΑ-ΧΑ913536-ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡ.pdf” download=”all” viewer=”google”]

 

[embeddoc url=”https://www.arta.gr/wp-content/uploads/2018/07/2η-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ-ΕΚΤΑΣΕΩΝ-Δ.Ε-ΦΙΛΟΘΕΗΣΑΓ.ΣΠΥΡΙΔ-ΚΑΛΟΒΑΤΟΥ-ΚΙΡΚΙΖΑΤΩΝ-ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ_protocol-2018-13534.pdf” download=”all” viewer=”google”]