Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

02 Νοεμβρίου 2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

εκτίθεται σε φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή για την εκμίσθωση των παρακάτω σχολικών δημοτικών εκτάσεων της Τ.Κ. Καλόβατου & Χαλκιάδων της Δ.Ε. Φιλοθέης Δήμου Αρταίων με πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία

Τ.Κ. Καλόβατο

1) Σχολική  Έκταση 8 στρ., στη θέση «Μουσιάς»

2) Σχολική Έκταση  12 στρ., στη θέση «Μουσιάς»

3) Σχολική Έκταση  17 στρ. στη θέση «Παλιούρι»

4) Σχολική Έκταση  5 στρ. στη θέση «Γανιάς»

5) Σχολική έκταση  1,5 στρ. στη θέση «Κακόβατος»

Τ.Κ. Χαλκιάδες

1) Δημοτική  έκταση 8,5 στρ., στη θέση «Αγία Κυριακή»

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας των δημοπρασιών και αξιολόγησης των προσφορών, που συγκροτήθηκε με την αριθ 767/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα  Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο  και στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 14 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρa, ως κάτωθι:

 

Τ.Κ. Καλόβατος

1) Σχολική  Έκταση 8 στρ., στη θέση «Μουσιάς» ώρα 09:00 με 09:30,

2) Σχολική Έκταση  12 στρ., στη θέση «Μουσιάς» ώρα 09:30 με 10:00,

3) Σχολική Έκταση  17 στρ. στη θέση «Παλιούρι» ώρα 10:00 με 10:30,

4) Σχολική Έκταση  5 στρ. στη θέση «Γανιάς» ώρα 10:30 με 11:00,

5) Σχολική έκταση  5 στρ. στη θέση «Κακόβατος» ώρα 11:00 με 11:30,

Τ.Κ. Χαλκιάδες

1) Δημοτική  έκταση 8,5 στρ., στη θέση «Αγία Κυριακή» ώρα 11:30 με 12:00

 

   Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ανά στρέμμα ορίζεται το ποσό ενοικίου που καταβάλλονταν μέχρι την λήξη των συμβάσεων των προηγούμενων δημοπρασιών ανά στρέμμα ετησίως ή τις τιμές εκκίνησης προηγούμενων άγονων διαγωνισμών, ήτοι:

Τ.Κ. Καλόβατο

1) Σχολική  έκταση 8 στρ., στη θέση «Μουσιάς» τιμή εκκίνησης 41,50€/στρεμ.

2) Σχολική έκταση 12 στρ., στη θέση «Μουσιάς» τιμή εκκίνησης 41,50€/στρεμ.

3) Σχολική έκταση 17 στρ. στη θέση «Παλιούρι» τιμή εκκίνησης 41,50€/στρεμ.

4) Σχολική έκταση 5 στρ. στη θέση «Γανιάς» τιμή εκκίνησης 41,50€/στρεμ.

5) Σχολική έκταση 5 στρ. στη θέση «Κακόβατοςι» τιμή εκκίνησης 41,50€/στρεμ.

 

Τ.Κ. Χαλκιάδες

1) Σχολική  έκταση 8,5 στρ., στη θέση «Αγία Κυριακή» τιμή εκκίνησης 19,50€/στρεμ.

 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή  γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων ποσού δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μισθωμάτων ενός έτους επί του οριζόμενου στην διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι:

 

Τ.Κ. Καλόβατο

1) Σχολική Έκταση 8 στρ., στη θέση «Μουσιάς», ποσό εγγύησης 33,20€

2) Σχολική Έκταση 12 στρ., στη θέση «Μουσιάς», ποσό εγγύησης 49,80€

3) Σχολική Έκταση 17 στρ. στη θέση «Παλιούρι», ποσό εγγύησης 70,55€

4) Σχολική Έκταση 5 στρ. στη θέση «Γανιάς», ποσό εγγύησης 20,75€

5) Σχολική έκταση 5 στρ. στη θέση «Κακόβατος», ποσό εγγύησης 20,75€

Τ.Κ. Χαλκιάδες

1) Δημοτική έκταση 8,5 στρ., στη θέση «Αγία Κυριακή», ποσό εγγύησης 16,58€

 

 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν αναλογικά τον  τελευταίο πλειοδότη.

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο & στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), όπου θα αναρτηθεί και η διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

 

 

                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                          

 

 

                                                                           ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

 

 

[embeddoc url=”https://www.arta.gr/wp-content/uploads/2018/11/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-Τ.Κ-Καλοβάτου-Χαλκιάδες-2018.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]