Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

28 Δεκεμβρίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

 

 

Ιωάννινα,  23/12/2020

Αρ. Πρωτ: 819

 

Προκήρυξη σύμβασης

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»

Νομική βάση:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)     Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία:ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ AΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ταχ. διεύθυνση: ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 5

Πόλη: ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Κωδικός NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ

Ταχ. κωδικός: 452 21

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Αρμόδιος για πληροφορίες: Αικατερίνη Σιώζου

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: siozou@arta.gr

Τηλέφωνο: +30 2681362235

Φαξ: +30 2681362254

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: https://www.arta.gr/

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=organizationUid:%

22100055352%22&page=0

I.3)     Επικοινωνία

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη

διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

www.promitheus.gov.gr

I.4)     Είδος της αναθέτουσας αρχής

Άλλο είδος: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α)

I.5)     Κύρια δραστηριότητα

Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)    Εύρος της σύμβασης

II.1.1)Τίτλος:

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

90512000 Υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων

II.1.3)Είδος σύμβασης

Υπηρεσίες

II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

*Μεταφορά του υπολείμματος με ειδικά οχήματα και εξοπλισμό από το χώρο της ΜΕΑ προς τους

κατά τόπους ΧΥΤΥ, ανάλογα με τον παραγωγό του αποβλήτου.

*Απόρριψη του υπολείμματος εντός των κυττάρων διάθεσης των ΧΥΤΥ.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 488 314.80 EUR

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2)    Περιγραφή

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

90512000 Υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: EL54 Ήπειρος

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Οι αναφερόμενες υπηρεσίες θα παρέχονται, ένεκα της φύσης του συμβατικού αντικειμένου στο χώρο της ΜΕΑ και στους κατά τόπους ΧΥΤΥ, εντός της Περιφέρειας Ηπείρου.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Αντικείμενο της σύμβασης αυτής είναι η παροχή, με εξειδικευμένο προσωπικό και μέσα του Παρόχου, υπηρεσιών

μεταφοράς του υπολείμματος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας ΑΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου. Το υπόλειμμα που θα

προκύπτει στην ΜΕΑ θα συλλέγεται, ανά παραγωγό αποβλήτου (1η Διαχειριστική ενότητα, 2η Διαχειριστική ενότητα, 3η Διαχειριστική ενότητα και 4η Διαχειριστική ενότητα), σε αποσπώμενα container κλειστού τύπου σε ειδικό χώρο της ΜΕΑ αφού πρώτα έχει πληρωθεί το φορτίο τους και θα παραλαμβάνεται από τον ανάδοχο προς τελική διάθεση στους κατά τόπους Χ.Υ.Τ.Υ., ανάλογα με τον παραγωγό αυτού, δηλαδή:

ΧΥΤΥ Άρτας, υπόλειμμα των απορριμμάτων προερχόμενων από τους Δήμους Άρτας, Γ. Καραϊσκάκη και Νικ. Σκουφά και Κεντρικών Τζουμέρκων και Δήμο Ζήρου,

ΧΥΤΥ Ελληνικού, υπόλειμμα των απορριμμάτων προερχόμενων από τους Δήμους Ιωαννιτών, Δωδώνης, Ζαγορίου,

Ζίτσας, Κόνιτσας, Μετσόβου, Β. Τζουμέρκων και Πωγωνίου,

ΧΥΤΥ Καρβουναρίου, υπόλειμμα των απορριμμάτων προερχόμενων από τους Δήμους Σουλίου,Πάργας, Ηγουμενίτσας, Φιλιατών και Πρέβεζας,

Τα γεμάτα container, παραλαμβάνονται από τα οχήματα μεταφοράς τύπου hook-lift, από τις εγκαταστάσεις της

Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία βρίσκεται στα δυτικά της σήραγγας Αγίας Αναστασίας της Εγνατίας Οδού, στον Δήμο Δωδώνης Ιωαννίνων.

Τα οχήματα μεταφοράς τύπου hook-lift σε καθημερινή βάση επιστρέφουν στην ΜΕΑ προς νέα πλήρωση και μεταφορά ώστε να διασφαλίζεται η μεταφορά παραγόμενης ποσότητας υπολείμματος του τελευταίου 24ώρου,στους κατά τόπους ΧΥΤΥ. Τα ειδικά container θα παραλαμβάνονται από ειδικό χώρο στάθμευσης τους που θα υποδειχθεί στον ανάδοχο εντός της ΜΕΑ. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού καθώς και για την αντιμετώπιση τεχνικών βλαβών και έκτακτων περιστατικών, μεριμνώντας έγκαιρα προκειμένου να μην διαταραχθεί το πρόγραμμα παροχής των υπηρεσιών.

Η συνολική ποσότητα του υπολείμματος προς μεταφορά στους ΧΥΤΥ, υπολογίζεται στους 20.000,00 τόνους , σε χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών.

Γενικά η ευθύνη του αναδόχου, αναφορικά με την μεταφορά του υπολείμματος περιλαμβάνει (αναλυτικά στη Σ.Υ. της υπ. αριθ. 130857/12056/21-09-2018 Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου):

− Την παροχή του αναγκαίου προσωπικού (εργατοτεχνικού, επιστημονικού και διοικητικού) για τη μεταφορά του υπολείμματος προς τελική διάθεση στους κατά τόπους Χ.Υ.Τ.Υ.,

− Την παροχή του αναγκαίου εξοπλισμού (οχήματα, container) για τη μεταφορά του υπολείμματος προς τελική διάθεση στους κατά τόπους Χ.Υ.Τ.Υ.,

− Την λειτουργία των οχημάτων-ειδικών container με δικά του έξοδα και ευθύνη (ενδεικτικά περιλαμβάνονται μισθοί και ημερομίσθια οδηγών, εποπτικού προσωπικού, εργατοτεχνικού προσωπικού, υπαλληλικούπροσωπικού, έξοδα συντήρησης, καύσιμα, λιπαντικά και ανταλλακτικά).

− Τον έλεγχο λειτουργίας, εποπτείας και εφαρμογής προγραμμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας καθώς επίσης και για τα κόστη που αφορούν σε έξοδα διοίκησης, λογιστικής εποπτείας, κίνησης και τηλεπικοινωνιών πρέπει να συμπεριληφθούν α) Ένδυση, υπόδηση, μέτρα ασφαλείας για τους εργαζομένους, β) Τεχνικός Ασφαλείας – Γιατρός εργασίας, γ) Έξοδα κίνησης τηλεπικοινωνιών.

− Την ευθύνη για την καθημερινή έγκαιρη μεταφορά του υπολείμματος προς τελική διάθεση στους κατά τόπους Χ.Υ.Τ.Υ., σε πρωινή ή και απογευματινή βάρδια ώστε να διασφαλίζεται η μεταφορά παραγόμενης

ποσότητας του τελευταίου 24ώρου σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας της ΜΕΑ.

− Την τήρηση κατάλληλου Ημερολογίου Συντηρήσεων, βλαβών και συμβάντων (που θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων, συντηρήσεων, επισκευών, καθώς και σχετικές παρατηρήσεις) που θα είναι διαθέσιμο στον τόπο του έργου.

− Την ασφάλιση του συνόλου του έργου κατά παντός κινδύνου, όπως επίσης και ως προς την προστασία του περιβάλλοντος και προς τρίτους.

II.2.5 Κριτήρια ανάθεσης

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω

Κριτήριο ποιότητας – Όνομα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / Στάθμιση: 70%

Τιμή – Στάθμιση: 30%

II.2.6)Εκτιμώμενη αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 488 314.80 EUR

II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών

Διάρκεια σε μήνες: 8

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)  Περιγραφή

IV.1.1)Είδος διαδικασίας

Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)

Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι

IV.2)  Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής

Ημερομηνία: 29/01/2021

Τοπική ώρα: 15:00

IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:

Ελληνικά

IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

Ημερομηνία: 05/02/2021

Τοπική ώρα: 10:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)  Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3)  Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4)  Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)

Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 196-198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης,Κτίριο Κεράνης

Πόλη: Αθήνα

Ταχ. κωδικός: 18233

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@aepp-procurement.gr

Τηλέφωνο: +30 2132141216

Φαξ: +30 2132141229

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.aepp-procurement.gr/

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:

16/12/2020

Ο Πρόεδρος του  Α.Σ.Δ.Σ.Α Π.Ηπείρου

Καλαντζής Νικόλαος

 

δείτε τα αρχεία ΕΔΩ  ESPD