Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας: ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝA/A ΕΣΗΔΗΣ “190235-2”

09 Μαρτίου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     ΑΔΑ: ΨΣΓΡΩΨΑ-5Ο7

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ. : 6034/09-03-2023

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο

«ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ»

Ο ∆ήµαρχος Αρταίων

προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό µε κριτήριο ανάθεσης την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής», για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 71.902,85 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

  1. 51.975,00€ για μελέτη κατηγορίας 9 (Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρικές)
  2. 7.938,00 € για μελέτη κατηγορίας 6 (Αρχιτεκτονικές Μελέτες κτιριακών έργων)
  3. 2.611,22 € για τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης

και 9.378,63 € για απρόβλεπτες δαπάνες

Αναθέτων Φορέας – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτων φορέας: ΔΗΜΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου, Ταχ.Κωδ.: 47100

Κωδικός NUTS:EL541

Πληροφορίες : Σιώζου Αικατερίνη Τηλ.: 2681362235, fax: 2681362254

E-mail:  siozou@arta.gr , Ιστοσελίδα: www.arta.gr/

Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, Στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα (www.arta.gr) αναρτάται σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

Αύξων Αριθμός Συστήματος του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: “190235-2

Προθεσμία υποβολής των προσφορών: Ημερομηνία: 29/03/2023 και ώρα 15:00μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης:  Ημερομηνία 30/03/2023 και ώρα 10:00π.μ.

Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην εκπόνηση της μελέτης πυρασφάλειας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αρταίων και θα περιλαμβάνονται τα εξής:

Μελέτη Πυρασφάλειας

Αρχιτεκτονική Μελέτη

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε οχτώ (8) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Σύστημα υποβολής προσφορών – Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.

Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα κριτήρια και υποκριτήρια, της αναλυτικής διακήρυξης.

Εγγυήσεις:

Εγγύηση συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 1.438,06€ (χίλια τετρακόσια τριάντα οχτώ ευρώ και έξι λεπτά)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε 5% επί την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους :

(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών μέχρι την λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος του π.δ. 71/2019 σύμφωνα με το άρθρο 39 αυτού και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου, βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Ι του Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:

  1. στην κατηγορία μελέτης 9 (Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρικές),
  2. στην κατηγορία μελέτης 6 (Αρχιτεκτονικές Μελέτες κτιριακών έργων).

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, υποβάλλουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της παρούσας.

Τα ως άνω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος .

Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα: Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:

τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για κατηγορία μελέτης 9 (Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές) και 6 (για αρχιτεκτονικές μελέτες)

Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στην κατηγορία μελετών 9 (Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές) και 6 (αρχιτεκτονικές μελέτες).

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Οι προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν:

Α) Τεχνική ικανότητα ως εξής:

Για την κατηγορία μελέτης 9 (Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές) τουλάχιστον ένα (1) μελετητή επιπέδου Β  εμπειρίας 12 ετών και άνω και τουλάχιστον δύο (2) μελετητές επιπέδου Γ εμπειρίας 8 ετών και άνω στην εν λόγω κατηγορία, ενώ για την κατηγορία 6 (Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων) ένα (1) μελετητή επιπέδου Γ εμπειρίας 4 ετών και άνω.

Ειδικά για τα τηρούμενα μητρώα Μελετητών στην Ελλάδα, η κατηγορία πτυχίων μελετών που ζητείται είναι  πτυχίο τάξεως Δ’ για την εκπόνηση των μελετών Πυροπροστασίας των σχολικών κτιρίων του Δήμου Αρταίων, καθώς και των τευχών δημοπράτησης τους και Α΄ τάξεως για τις αποτυπώσεις των σχολικών κτιρίων.

Παραλαβή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 14 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα» και υπογράφονται, τουλάχιστον, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές θα ισχύουν για δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Ο Αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους.

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

Χρηματοδότηση: Η μελέτη χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ποσού 89.280,00€ και KA 64-7413.008

∆ημοσιεύσεις: Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στο πρόγραμμα ¨Διαύγεια¨ (www.diavgeia.gov.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.arta.gr.

Άρτα Μάρτιος 2023

Ο Δήμαρχος Αρταίων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ